КIицI ларгунни паччахIлугърал агьаммур байран

Ваний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал ва Ккуллал районнал прокурор ХIусайн Аьлилов, аьралий комиссар ХIасан Масуев, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялия игьалаган увкIсса Аьбдуллагь ЯтIуев, идарарттал каялувчитал, администрациялул зузалт.
Мероприятие дайдирхьуна Аьрасатнал Ттугъ буккан баврия. Хъирив Юсуп МахIаммадовлул барча дуруна байран.
Мунил тарихрая бувсуна Хъурхърал школалул директор Георгий ЛухIуевлул.
Байран барча дуруна Муса Маннаровлул цIанийсса музейрал хъунмур Аьбидат Макаевал, Хъунисриннал советрал хъунама Юсуп Рамазановлул.
Шиккува Юсуп МахIамма­довлул паспортру буллуна 14 шинал оьрмулувун бувхсса Сабина Масуеван ва Аьзиза Магьдиеван. «ХIурматрай ябувара бакIрал чагъарду, лайкьну дуруччара аьрасатлувнал цIа, дакI дарцIуну бачияра язи бувгьусса ххуллийх», – увкуна райондалул бакIчинал паспортру лавсъсса дуклаки душварахь паспортру барачат буллай.
Ахирданий дуклаки оьрчIал дурккуна Аьрасатнахасса наз­мурду.

ХIадур бувссар Зулайхат Тахакьаевал