Ислам МахIачевлун дуллунни ХIурматрал орден

Июньдалул 7-нний Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликов хьунаавкьунни UFC-лул чемпион Ислам МахIачевлущал.
Ваний гьуртту хьунни МахIачевлул ппу Рамазан ва тренер Муслим Амирасланов.

ДакIнин бутанну, июньдалул 2-нний Дагъусттаннал спортсменнал цалла бюхттулсса цIа шамилчингу дурурччуссар. Ванал муттаэ ивкIссар Дастин Порье. ЦIана жула лаккучу ур UFC-лул рейтинграл цалчинмур ххуттай, чурххал кIушиврул даражалухгу къабурувгун. Ва ххувшаву Ислам МахIачевлул 14-мурди.
Сергей Меликовлул барча дурна жула чемпионнахь ярглийсса ххувшаву.
– Жугу хIала бухлай буру бигьалагай кьини кIюрххила ина барча уллалиминнавух. Ттул пикрилий, Дагъусттаннай акъахьунссар вил ияврий тамаша къабувсса ва вин тIайлабацIу хьуну къаччисса инсан. ЦIанасса ппурттуву жува буру жула миллатрал журалул хьусса спортраву ххув шаймину. ХIабиблул дурмунилгу, ина дуллалимунилгу буслай бур октагон жува кIунттихьхьун лавсшиву – ганил мяйвагу мурцIу дагъусттанлувтурахь бур. Ва ярглийсса бюхттулсса ххувшавур. Жу циняв вия пахрулий буру, – куна Дагъусттаннал бакIчинал.
Ислам МахIачевлул барчаллагь куна Сергей Меликовлухь даимансса къулагъасрахлу ва кабакьаврихлу: «Жу мудангу хIарачат буллай буру ххув хьун. Жун кIулли, жу хIадур хъанахъисса чIумал, ина цуксса пикрирдай икIайссарив жун тIайлабацIу шайссания тIий, жу хIарачат бувару жуйрасса вихшала цIакь дуван».
Ихтилатру буллалисса чIумал региондалул каялувчинал чемпионнан дуллуна Дагъусттан Республикалул шамилчинмур даражалул ХIурматрал орден. «Вагу вила мухIулттал ялунсса ца чIирисса бахшишри», – куна наградалул хIакъираву Республикалул каялувчинал.
Сергей Меликовлул ва Ислам МахIачевлул жавабру дуллуна журналистътурал суаллахьхьун.
Сергей Аьлимович, ина ххал дував Ислам МахIачевлул ва Дастин Порьел бияву? ЛичIи-личIисса пикрирду бур ва бияврил хIакъираву. Вил цукунсса пикри бур Ислам ххув шаврил хIакъираву?
Сергей Меликов: На ххал дував вайннал дянивсса бияву кIийлла, бюхъайссар ттигу ххал дуллан. Ттун ччиссар укунсса бяст-ччаллу, личIинува укунсса лавайсса даражалулми. Ва биявурттал классикар, вайннуйри жагьилталгу тарбия хъанантIисса.
На хъинну ххариссара утти­гу цал барча уван Ислам ххувшаврищал. ЛичIинурасса къазразаншиву жувунна дагьуна ххюйлчинмур раундрай ххувшаврил прием даврил хьхьичIсса мутталий.
Питналунсса хавардал хIа­къираву тIурча, ми би­кIи­ча бусласиминнал адав-иман­далуцIунсса хавардуну. Ххувшаву хьуна чIун дукканниннасса (досрочная). Му тасттикьгу бувссар. Ва жула ватанлувнал кьянкьасса ххувшавур, ванал яхIлил, кулпатрал, тренернал, ванащал октагондалий бивкIминнал ххувшавур. Ва жула аьмсса ххувшавур.
– ХIабиб НурмахIаммадовлул Дональд Трамплущал гъалгъа хьуну махъ спортсмен кьюкьин уллалисса кунмасса хаварду бувккуна. ХIабиблуцIун кабакьу буллалисса ихтилат бувна Сергей Аьлимовичлул. Вингу, зул командалунгу цуксса агьамшиву дуссар мукунсса кабакьулул, асар шайрив зун мукунсса кабакьу океандалул тия чулий бунийгу?
Ислам МахIачев: Жу вичIи кIюла дурну буссару цIусса хавардах, буккарду жун оьбала хьуну ччиминнал чивчумургу. Сергей Аьлимовичлул жуцIун кабакьу буллалисса ххару буккаву жун тIааьнну бия. Жу барчаллагьрай буру жура дуллалимуницIун кабакьу буллай ушиврухлу.

ХIадур бувссар ХI.Аьдиловлул