Къаликканнав лакрал цавагу ужагърайн оьсса кьини!

ДакI гъюжу дурккун лагайва хасъсса аьралий операциялий лаккуоьрчIал жан дуллуну дур тIисса хавар баяйхту, ца ттигу ниттил лякьа шиши дагьну дурхха тIий. Аллагь ци тIий иявав на мукун тIутIийни.

Ссуттил цала хушрай хасъсса аьралий операциялийн лавгуна жул чIавама арс МахIаммад-Сяидгу, цуксса къагьан итан хIарачат ичIуваминнал барчагу.
КIива барзвагу чIарах къабувккун, жулмур ужагърайнгу бувххунни лухIи хавар, шиши дагьунни ттуламургу лякьа, ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллуминнал кьюкьлувух ивхьунни ттуламагу арс.

Цибанссар, укунсса бухьун­ссия ттул арснал кьадар.
ДакIнийхтуну барчаллагь тIий бура жула къювулул чIарав бавцIуцириннахь. Яла-ялагу, Лакрал райондалул администрациялул зузалтрахь ва хасну райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлухь, дакI аьчух дансса мукъухлугу, кулпатрал буруккинттах дуллалисса къулагъасрахлугу.
Я Аллагь, щилчIав ужагърайн къабухханнав вириннязаннивсса бивкIу! Хасъсса аьралий операциягу къуртал хьуну, хIакьину тикку талатисса жула чиваркIгу сагъ-саламатну зана хьуну, нитти-буттал дакIру рахIат дурксса кьини гъанну лякъиннав! Дунияллийн паракьатшиву дагьаннав!

Зинфира МахIаммадова,
ш. Хъунайми