Аьпалул мурхь

Апрельданул 10-нний Гьун­чIукьатIрал шяраву, тамансса инсанталгу бавтIун, був­гьунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса дяъвилул операциялий жан дуллусса шяравачу Къардашов Руслан Багъдадинал арснал аьпалунсса мурхь. КIира шинал хьхьичI вава кIанттай бувгьуссия тава операциялий жан харж дурсса, цалчин Аьрасатнаву Виричунал цIа ларсъсса НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул аьпалунсса мурхьгу.
Багъдадинал арс Руслан Къардашов уссия талай ЧВК «Вагнер» тIисса кьюкьлуву. Ваниннин ва талай ивкIссар Сириянавугу. Тамансса аьралуннал хъуниминнал цIардаясса лишанну ва бахшишру дур ванан дуллуну. Руслан ГьунчIукьатIув учлачисса чIумал, ванал жаназалущал увкIсса, ванащал архIал талай ивкIсса саллатIнал увкуна: «Руслан кунма кьянкьасса, нигь дакъасса саллатI чIявусса къабикIайссар», – куну.
Руслан цувагу, душ буцин куну, шавайн отпускалий учIан аьркинну уссия тай гьантрай. Ци банссар?! Къанясивну бивкIун бия ванан, ташулулгу хьуну, цала наслу дунияллий кьабитан. Шиккува учин, Русланнул уссу Гьарунгу цIанагу уссар талай Украиннал аьрщарай. ЧIа чинну ванан дакIгу ххарину, лажингу кIялану сагъ-саламатну буттал шяравун зана шаву!

Мурхь бугьансса хIукму хьу­ссия ларгсса гъинттул, шяраваллил кьини дуллалисса чIумал. Ва даву дансса хIадуршинна дурссар ГьунчIукьатIрал жяматийсса ккурандалул хъунаманал хъиривчу Ибрагьимов Кьурбанаьлил ва ЦIаххуй ва Жамалуттин Ибрагьимовхъал.
Мурхь бугьлагьисса кIанттай махъ лавхъуна Зиябуттин ХIа­жимирзаевлул. Ванал кутIану бувсуна Русланнуяту, ва умуд бивхьуна, хъиннува лахъи къалавгун, Ватандалул цIанийсса масъаларттугу щаллу бувну, хасъсса дяъвилул операция къуртал хьунтIишиврий, ти­кку талатими цинявгу дакIругу ххарину нитти-буттачIан зана хьунтIишиврий.
Бувгьуну мурхьгу, ганийн лархъссар табличка, ва мурхь циван ва щил цIаний бувгьуссарив чивчусса. Вара куццуй духмур чичру цIу дуккан дурссар НурмахIаммадлул аьпалун бувгьусса мурхьирайгу. Таваккул бутанну вай кIивагу мурхьирал, бювхъуну, хъуни хьуну, гьарцагу чIарах нанинал дакIнийн утаванссар кIиягу ххаллилсса къучагъ, вай бакъасса, ватандалухлу жанну дуллусса цинявппагу арсру ва ххишала щинчIавгу укунсса мурхьру бугьлан къабагьанссар тIий.
Ванила хъирив бувгьуссар ца мурхь ялагу – Гьун­­чIукьатIрал шяравусса «Лавг­миннан ва сагъминнан барчаллагьращал» тIисса Ме­мориалданучIа. Мурхь бугьаврил сиптачигу ия мудангу шяраву дуллалисса давурттаву хьхьичIунсса гьурттушин дайсса Дандамаев Щирвани. Ва мурхь цуппагу хас буллалиссар Мемориалданий цIарду чирчусса цинявппагу инсантуран ва Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий гьурттушин дурминнан.
Ва ххуйсса даву дурну махъ марцIсса асардащал цинявппагу лавгуна кунначIан кув зумарду кьамул даннав учин. Ххуй-ххуйсса давурттив дуллан цинявннахьхьуннагу цIуллушиву дулуннав, кашигу ххишала хьуннав!

Зиябуттин ХIажимирзаев