Къалакралми районнайсса лакралгу шанма гьантлийсса байран

Щалла дуниял хIайран хьунни Аьрасатнал Президент увчIлачIисса бувчIавурттай чIявусса агьали гьуртту хъанай бушиву исватну чIалай. Совет заманнай кунма, шадну, тяхъану чIурду булун най бия инсантал, гьарца чIири-хъунсса шяраву мяйжаннугусса байран дия. Жу хIарачат буварду Телеграм-ка­налданий бувчIавурттал тагьар цукунсса дуссарив бусан къалакралми районнайсса лакрал шяраваллавугу.

ЧIарадиял райондалийсса Шаллал шяраваллил хъунама Маммадаев МирзахIажинал (МахIарам) бувсунни, шяравусса яла угьарама инсанная, МахIаммадов Давудлуя тIайла хьуну, сайки циняв инсантал чIурду булун бувкшиву. Вайннал участок 1813-мур диркIун дур.
– Билаятрай Президент увчIлачIисса чIумал цучIав тийнайну къаацIайссар, ацIавугу къатIайлассар. Лайкьманахлу чIу буллуну, цува цукунсса политикалул тарап дургьуну уссарив, щихлу чIу булун ччай уссарив гьуртту хьун аьркинссар, ва гьарманайн багьлагьисса масъалар. Шаливсса агьлу чантI увкусса, зат бувчIайсса бур, бувчIавурттаву чара бакъа цалвамур бутIагу бишин ччисса бур, – увкуна МирзахIажинал.

Дахадаевский райондалийсса Щадун тIисса шяравугу, байрандалийн кунма, чIурду булун бувккун бивкIун бур инсантал, кIичIирттаву марххала лув бивхьуну бухьурчагу. КъашавайминначIан, буккан къавхьуминначIан шаппа-шаппай бивну бур 0371-мур участокрал комиссиялул члентал.

Ахъушиял райондалийсса ЦIуликъяннал шяраваллил советрал депутатътал Махмалиев Аскирхан ва Арбуханов Басир цалчин чIурду булун бувкминнавух бивкIун бур. Ахъушиял райондалул КПРФ-лул цалчинма секретарь, Дагъусттаннал Жяматийсса палаталул хъиривчувнал кумагчи Кьурбанов МахIаммадлул бусаврийн бувну, шяраву гражданиннал бурж биттур буван къаччисса инсан къаивкIун ур.

БувчIавурттал комиссиялуву бивкIун бур Кьурбанова Замира, ванил хъиривмур МахIаммадова Бурлият ва секретарь Исмяилова Зарема. Вайгу, чIурду булун бувкIцири пиш тIий хьунабакьлай, шаннагу кьини шяраваллил агьулданул дакIру шадну личIансса даражалий зий бивкIун бур. Бархъаллал шяраваллил Культуралул къатлул директор Мусаев Арсеннулгу исват бунни Бархъаравгу байрандалул хIахI бушиву мюрщи-хъуни къакуну, цинявппагу бувкшиву, ялун нанисса никиралгу, билаятралгу бучIантIимунихлу чIурду булун.

КьатIаллил билаятирттайми лакрайнгу бувкру, интернетрал, социал сетирдал каши ишла дурну. «Илчилул» корреспондентну зий бивкIсса, цIана ОАЭ-лив яхъанахъисса Сагъират Ссунгъуровал бусаврийн бувну, Аьрасатнал Президент увчIин кIира участок ккаккан дурну диркIун дур, ца – Абу-Дабиливсса Аьрасатнал посольствалий, цагу – Дубайливсса Генеральный консульствалий. Ванил бувсунни Дубайлив чIурду булун наниминнал бакIрая магърайн диянниннагу къачIалачIисса лахъира-лахъисса кьюкьа диркIшиву. Гьан дунни Сагъиратлул яржа бияннин ялугьлагьисса агьалинал ккучунну ккаккан дуллали­сса видеогу.
Турциянаву, Стамбуллайсса Аьрасатнал Генеральный консульствалийсса участокрайгу вава иш бивкIшиву бувсунни Дагъусттаннал халкьуннал балайчи АхIмад АхIмадовлул.

– Аьрасатнал билаят паччахI­лугърал Конституциялий кулпатрал аьдатрайсса ххазинарду цIакь бувсса билаят бур, Американал, Европанал Аьрасатнавусса экономика лащинсса даражалий душиврул тIарду ппив булларчагу, бувчIайнан бувчIлай бур агьалинал маэшат ххуйсса даражалий бушиву, ттучаннай гьарзат аьркинмур душиву ва агьалигу бучIантIимунийн вихшалдарай бушиву. Жугу, щалва кулпатрал, чIурду буларду Аьрасатнал чаннасса бучIантIимунихлу, – увкуна АхIмадлул.

ПатIимат Рамазанова