Барча зул кьини, журналистътал!

[dropcap]Б[/dropcap]арча тIий ура журналистътурахь, издательтурахь, полиграфиялул предприятиярттал зузалтрахь ва пишалул ветерантурахь сянаткаршиврул байранну хъанахъисса Аьрасатнал Печатьрал кьини!


[dropcap]В[/dropcap]а байрандалул цачIун буллалиссар цалва гьарца кьинисса захIматрайну Ватандалул цIанасса ва ялун дучIансса чIумул ишир­ттал буруккин буллалисса ва цинявннан цасса информациялул ва культуралул лагру дузал дуллали­сса инсантал.
Республикалул СМИ-рдал хъунмасса кIану бугьлагьиссар жяматрал оьрмулуву. ЛичIинува ттун хъин бизай, цуксса захIматшивуртту хьунадакьларчагу, тIайламур чичин хIарачат буллалисса, билаятрайгу, республикалийгу хъанахъисса, ххараххупписса иширттал куртIсса анализгу дурну, агьалинал хьхьичIун ххал бигьин личIи-личIисса инсантурал пикри-зикри ласун бюхъайсса журналистътал.
На вихну ура Дагъусттаннал журналистътурал ттинияр шихунмайгу хIакьмур чичланшиврийн, мунийну жяматийсса ва политикийсса иш-тагьар цалий дацIавугу, миллатирттал ва диннал арардугу, законшингу, аьдлу-низамгу цIакь дуван кумаг булланшиврийн.
Цинявннан чIа тIий ура тIайлабацIуртту, цIуллушиву ва хъин-ххуймур.
Дагъусттаннал БакIчинал кIанайсса В. Васильев