Исламлул UFC-лул чемпионнал рекорд дирхьунни

Ислам Махачевлул уттигу бюхттул ва машгьур дунни Буршиялгу, лакралгу, Дагъусттанналгу цIа, махIаттал-хIайран бунни щалагу дунияллул агьлу. Американал цIанихсса спортсмен Дастин Порьелущал данди увккун, шамилчингу лайкь дунни UFC-лул Чемпионнал мухIлу. Ислам лачIун уккантIишиву баяйхту, Нью-Джерси штатрая дачин дурсса трансляциялух ссавур дакъа ялугьлай бия щалагу дунияллул агьлу.

Ххюлчинмур раундрай, захIматсса данди буккавриву Исламлул, цала зумунусса бугъ уллалисса кьяйдалий, ух унни бусалдаравун агьсса Американал чемпион Дастин Порье. Жула Ислам октагондалийн уккайхту, личIиссара гъира-шавкь духхай тамашачитуравун. 16 азара инсан лагайсса ареналийсса тамашачитуран ва дунияллул агьулданун Исламлул ттигу тасттикь бунни цува Цалчинсса чемпион ушиву. Ххал хьуна Американал президент хьунсса кандидат Дональд Трамплунгу дагъусттанлувнал гуж, кьуват, яхI-къирият ва ванахлу буклакисса хIат-хIисав дакъа­сса фанатътал. Трамплул хьхьичI Американал ца яла машгьурма чемпион ух унни жула лаккучунал. Ванал муттаэгу, цува куна яхI-къирият дусса, спортрал легенда, чемпион Дастин Порье ия.
Ислам хIадур уллай, ванал бивзсса гьарица шаттирал ялув авцIуну ия ванал уссунугу, дуснугу хъанахъисса, дунияллийх машгьур хьусса чемпион ХIабиб НурмахIаммадов.
Чемпионат наниссаксса хIа­ллай ареналийсса тамашачитуравух ия ХIабиб НурмахIаммадов цувагу. ЦIанихсса тренер Аьвдулманап НурмахIаммадовлул бивзсса гьану, дирхьусса вихшала лайкь дунни цала захIматрайну гьунар бусса, сивсусса, кьянкьа-кьурчIисса хасият дусса зунтталчунал. 2015 шиная айивхьуну UFC-лул октагондалий Исламлул 14-чин тасттикь бунни цува цIанихсса спортсмен ушиву. Ванащал лачIун бувксса Чарльз Оливейра, Александр Волкановски ва цаймигу спортсментал цаннаяр ца машгьурсса ва цIанихсса бур. Махачевлул спортрал карьералувусса 27 данди уккавурттава 26 ххув хьуну ур, миннува 11 дур бугъ увсса кьяйда ишла дурну ххув хьусса. ХIакьину Ислам Махачев UFC-лул спортрал тарихраву яла цIанихма спортсмен хъанай ур. UFC-лул президент Дана Уайтлулгу кIицI лавгуна хIакьинусса кьини дунияллий яла ххуйма боец Ислам Махачев хъанахъишиву.

Ислам ва Дастин Порье данди бавцIуну махъ

Ислам Махачев Дастиннущал лачIун уккантIишиву баяйхтува, СМИ-лул зузалт чичлай бия UFC- лул тарихраву агьамшиву дусса иш хьунтIишиву.
UFC-лул чемпионнал шамилчинсса титул барча дурна Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлул.
– Дагъусттанлувнал ва ппурттувугу ккаккан бунни цува UFC-лул рейтинграл цалчимур ххуттайсса унгу-унугусса чемпион ушиву. Исламлул цала муттаэнащал данди уккаврил ахиргу уссушиврийсса дунни. ЧIалай бия кIиягу цIанихсса чемпионнал цаннал цаннал чулухунмайсса хIурмат-кьимат бушиву.

Исламлул гуж, кьуват ва ххув­шаву ласунсса шавкь ялтту дурккуну, цукунчIавсса сант къадуллунни Дасттиннун ххув хьунсса. Ислам ччалли уклакисса чIумал чурххавун зурзу бувххун, личIлулну ванах буруглагисса Дагъусттаннал агьалинал ва ванал дакI тIайласса дус ХIабиб НурмахIаммадовлул дурсса вихшалдаралгу ххувшаву ласунсса гьавас ххишала бувхьунссар тIий ура.
Ислам, ина лавайсса даражалий ккаккан бунни вилва гьунар. Барча вил ххувшаву, гихунмайгу хъунисса тIайлабацIуртту чIа тIий ура», – увкуна Республикалул бакIчинал.

Имара Саидова