Барчаллагь байрандалухлу

Гьарица шяраву дур цалла-цалла ххуйшивуртту, тIабиаьтрал караматшивуртту. Амма цумур-цагу шяраваллил яла кьимат лаваймур ххазинану ккалли бай микку ялапар хъанахъисса инсантал. Ва чулухагу ххишаласса буллугъшиву дуллуну дур Заннал ГьунчIукьатIрал аьрщаран. ЧIявусса бивзун бур шичча цала жяматралгу, щала миллатралгу цIа бюхттул дурсса вакилтал. Элмурдал 9 доктор, 100-нния ливчусса кандидатътал…

Чансса бакъар хIакьинугу цалла шяраваллил сийгу, цIагу лайкьну дуручлачисса арсру ва душру. Миннавасса ца ур ГьунчIукьатIралгу, Лакку кIанттулгу цIа дунияллул яла лахъми зунттурдал мицIайн дияннин гьаз дурсса, чумартшиврул бутIа ххишалану буллусса чув Зиябуттин ХIажимирзаев. Буттал шяраву цIуну дурсса авурсса къатраву Зиябуттиннул ва ванал оьрмулул дус Валидал хIурматрал ва аякьалул хъихъи бивтсса кIира кьини хъунмасса хIаллай дакIний личIанссар «Дараччилул» душвавран.
Зунттурдах эшкьи хьусса Зиябуттиннул цала къатри ду­сса кIичIираваллингу дия цалла тIабиаьтраха ва хасиятраха лар­хьхьусса цIа дирзун – «Улица 7 вершин» тIий. Цирда къатригу дия лахъний, бюхттулний дурну. Хъунмасса захIмат бивхьуну бия, ххуллу къабивкIсса кIанттурдайн ххуллугу бувккун, укунсса лахъшиврий къатри дан.
Зиябуттиннул аьнтIикIасса къатрайн я щувкун дакIнин багьуна халкьуннал балайлувасса махъру:

Бюхттулний кIяла ларзу
Цу усттарнал дурдивав,
Цу усттарнал дарчагу,
Кару мусилсса хьуннав…

Ванал кIяла ларзула, хъатлий дирхьусса кунна, чIалай дия щалагу ГьунчIукьатIрал щар. Хъиннура хъуннасса бюхттулшиврий, ца урчIаха, ца кияха кюртти хьуну, итталу илагьийну загьир хъанай дия Карашрал ва Къуруллал шяраваллугу. ЛяличIинура караматсса сурат дия, кIай шяраваллаву хьхьувай чирахъру лахъайхту: ссавния ливккун, яргсса цIурттал хъачI-мачIай мина дурсса хханссия.
Зиябуттиннал гъилисса, чаннасса, рахIатсса ужагърай, жула-жула забурду-къайгъурдугу хъамабивтун, ца бавкьусса кулпат кунма бияв жу.


ХIайп, ва аьрххилул сиптачи хьусса, «Хьунабакьаву» ккурандалул хъунмур Асият МахIаммадовал жущал бачинсса сант къадагьусса.
Ххарину кьамул бувна «Дараччилул» делегация школалул директор Малик Къушиев бакIчину учительтурал коллективрал ва дуклаки оьрчIал. Гьай-гьай, дакIнин бутарду, «Дараччи» фондрал гьану бивзсса, ГьунчIукьатIрал шяраваллил язисса душ Мариян Илиясовагу, чIярусса шиннардий «Илчи» кказитрал редакциялий зий ивкIсса хIурмат лавайсса Амин Аьбдуллаевгу.
«Дараччи» фондрал президент Гульшан Хасаевал фондрал чулуха арцуйнусса бахшишгу, Барчаллагьрал чагъаргу буллуна шяравусса «Дараччи» фондрал филиалданул хъунмур Сарижат Къушиеван. Барчаллагьрал чагъарду буллуна мукунма школалул директор Малик Къушиевлун, шяраваллил библиотекалул хъунмур Жамилат Юсупован ва Зиябуттиннун. Дуклаки оьрчIал ккаккан дурна ххаллилсса концертрал программа. Школалий хъамалугу хьуну, жу ххал дарду цурда ГьунчIукьатIрал щаргу. Шяравалу цIу дурккун дия, чIярусса дия цIуну дурсса ябацIансса къатри. Муниягу дия дакI ххари хъанай.
ТIааьнсса асардал ва гьавасрал вибувцIуну зана хьуру жу кIа Заннал ххуллийсса кунмасса аьрххилия.
Барчаллагь, Зиябуттин, Валидай! Зул каши муниярдагу карамат хьуннав! Ябаннав зу Заннал!

Андриана Аьбдуллаева