Агьамсса масъалартту ххал бивгьунни

Июньдалул 4-нний Дагъусттаннал бакIчинал дунни агьамсса масъаларттал хIакъиравусса батIаву.

Властьрал органнал инсантурал лабизавурттах къулагъас дуллалаву

Ларгсса нюжмардий Да­гъусттаннал ЦУР-данул сияхI­райн ларсун дия 2, 2 азарунниха лирчусса лабизавуртту. Исполнитель властьрал органнайн тIайла дурккун дур 677 лабизаву, муниципалитетирттайн – 959, ресурсоснабжениялул идарарттайн – 585.
Ми лабизавурттах властьрал органнал цуксса къулагъас дуллай буссарив бувсуна ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчинал кIанайма МахIач Оьмаровлул.
Ванал тIимунийну, гьарза хьуну дур цIинцI цила чIумал къадукьлай бушиврул хIакъиравусса лабизавуртту. ХъунмурчIин мукунсса ишру хъанай бур МахIачкъалалив.
Сергей Меликовлул тапшур бувну бур МахIачкъалалив цIинцI цила чIумал къадукьаврил масъала дузал буван. Властьрал органнал инсантурал лабизавурттахсса къулагъас ххи дуллан ва ми циняв масъалартту контрольданийн ласун.

Дагъусттаннай национал проектру бартбигьаврил хIакъираву

Ва ххуллий дуллалисса давурттая бувсуна цалчинма вице-премьер Руслан Аьлиевлул.
Гьашину нацпроектру бартбигьин ккаккан бувну бур 19,5 млрд къуруширттал. Пландалий бур чичин 1,4 азарунниха лирчусса контрактру, миннувату чирчуну дур сайки 66% контрактирттал.
Инсантал кугьна хьусса къатрава бизан баврил нацпроектру бартбигьин ккаккан бувну бур 1,5 млрд къуруширттал, мукунма сайки 1,2 млрд къуруширттал – шагьрулул кIанттурдай къулайшивуртту дузал дуван.
2024 шинал «Дуккаву» проектран хасну буллай бур 17 школа, бувну бакIуйн буккан буллай бур 19 школа. «Цифровая образовательная среда» проектран хасну техникалул дузал буван тIий бур 40 школа.
Сергей Меликовлул тапшур бувна ва ххуллийсса давуртту анавар дуккан дуван.

Дагъусттаннал ЖКХ-лул лябуккулул хIакъираву

Цалчинма вице-премьер Манвел Мажонцлул бувсуна региондалий циняв тIювалул-коммунал хIаллихшиннан хасну цасса багьа булаврил документ хIадур буллай бушиву. Му документ зунтIий бур гьашинусса шинал ахирданийннин циняв шагьрурдай.
Дагъусттаннал тIювалул -коммунал хозяйствалул тагьар ххуй даншиврул щурущи бантIий бур «Платформа учета, контроля и биллинга ЖКУ» тIисса документ.

Транспортрал ва логистикалул центрду баврил хIакъираву

Ва масъала ххал бивгьуссар Аьрасатнал экономикалул лябуккулул министрнал хъиривчу Сергей Назаровлущалсса совещаниялий. Ва региондалийн учIаврил хIасиллал хIакъираву бувсуна вице-премьер Ризван ГъазимахIаммадовлул.
Федерал идаралул делегациялул ххал бивгьуна транспортрал ва логистикалул центрду буллалисса кIанттурду ва хъинчулийсса кьимат бивщуна дуллалисса давурттан. Яла гъансса чIумал Да­гъусттаннай хIасул хьунтIий бур Транспортрал ва логистикалул 2 центр. Миннувасса ца бикIан тIий бур Къарабудахкантуллал райондалий, вамур – Дарбантуллал райондалий. Цинявппагу бантIий бур мукунсса 8 центр. Ризван ГъазимахIаммадовлул бувсуна Каспийлул зуманивсса кластерданун хасну муххал ххуллул инфраструктуралул лябуккулул планнаягу.

Дарбантуллал райондалий Каспийлул зумардай кластер баврил хIакъираву

Ва проектрацIун кабакьу бувссар билаятрал президентнал. Тиккку бантIий бур ттизаманнул набережная, спортрал ва бялахъайсса зонарду, цIусса инженер ва туризмалул инфраструктурарду. БантIий бур 28 гостиница. Вайннуйну дузал хьунтIий бур 8 азарва цIусса зузи кIану. Шикку дуллалисса давурттал хIакъираву бувсуна туризмалул министр Аьбдулла МахIаммадовлул.

ХIасан Аьдилов