«Интнил призыв най дур цила кьаралданий»

Кьурбанов Геннадий увну ур 1960-ку шинал Таджикисттаннай, КIундиннал шяравасса Шихаьлил ва ПатIиматлул кулпатраву. Ванал ппу Шихаьли тийх муххал усттарну зий ивкIун ур.
Геннадий школалийн гьаннин шяраву ниттил ниттичIа хъуна хъанай ивкIун ур, буттал шяравусса дянивмур даражалул школалий дурну дур 6-мур классравун ияннинсса дуккавугу. ЧIивинияцIава агьну ивкIун ур спортрахун, Таджикисттаннал цачIундур командалуву гьуртту шайсса ивкIун ур дунияллул халкьуннал дянивсса бяст-ччаллавух. Школа къуртал бувну махъ увххун, къуртал бувну бур Владивосток шагьрулийсса Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Къуллугъ буллай ивкIун ур Ухссавнил Флотрай, Мурманскаллал областьрайсса Ведяево поселокрай. Подводный лодкалий къуллугъ буллай 3 шин ларгун махъ ивтун ур командирнал кIилчинма хъиривчуну. ИвкIссар Ухссавнил Флотрал атомный ракетарттал жамирдал 9-мур эскадралул штабрал начальникнал хъунама кумагчину, мукуна Ведяевский райондалийсса базированиялул штабрал начальникнал хъиривчуну, Северодвинск шагьрулул штабрал начальникнал хъиривчуну. 2004-ку шинал Геннадий Кьурбановлун дуллуссар 1-мур ранграл капитаннал цIа.
Ваная эбрат ларсун, ванал ххуллу ккаккан бувну, КIундиннал шяравасса къачансса жагьилтурал бавхIуссар цалва оьрмурду хьхьирил къуллугърацIун.
Геннадийл бур кулпат ПатIимат (совет заманнай шяраву ва райондалий кIулну ва бусраврай ивкIсса Надиршагь ХуцIаевлул душ), вайннал дянив бур шанма оьрчI, оьрчIал оьрчIру. Шанмагу оьрчIал язи бувгьуну бур медициналулмур ххуллу. 2018-ку шинал вайннал кулпат бивзссар Дагъусттаннайн, Каспийскалийн.
Тарихийсса ватандалийн зана хьуну махъ Геннадий Шихаьлиевич зий ивкIссар Каспийскаллал шагьрулул военкомну ва «Дагдизель» заводрал технический директорну. 2023-ку шинал мартрай ивтссар МахIачкъала шагьрулул военкомну.

ЦIанакул нанисса интнил призывгу хIисаврайн ларсун, ва ххуллухь «Илчилий» хьунни МахIачкъала шагьрулул военком, 1-мур ранграл капитан, дунияллул океандалул личIи-личIисса регионнайсса 4 аьра­лий къуллугърал гьурттучи, ляличIисса аьралий бутIрал ветеран, КIундиннал шяравасса Кьурбанов Геннадий Шихаьлил арснащалсса хьунабакьаву.
– Геннадий Шихаьлиевич, ванияр сайки ххюра шинал хьхьичI хьуссия жулла хьунабакьаву – ина Каспийск шагьрулул военкомну усса чIумал…
– Каспийск шагьрулул военкомнал къуллугърая махъ на 3 шинай зий ивкIра «Дагдизель» заводрал генеральный директорнал хъиривчуну, технический директорну. Республикалул военкомнал махъунай ттула даврийн тIалав увну, тти зий ура МахIачкъалаллал шагьрулул военкомну.
– Буси вила цIанамур даврия. Инава военкомну авцIуну махъ хьусса дахханашивурттая.
– Хъун бакъасса Каспийскалиймур даву ялагу бигьая. Гьантлия гьантлийн хъунма хьуну нанисса МахIачкъалалиймур даву бигьасса дакъар. Цуксса захIматну бунугу, хIарачат буллай буру жулла даву багьайсса куццуй дуллан. Военкоматрал план щаллу къахъанай цаппарасса шинну хьухьурча, тти щаллу хъанахъиссар. МахIачкъала шагьрулул военкомат республикалул ва билаятрал лагрулий хьхьичIххуттай буссар, ва кIану цалва ихтилатирттаву кIицI лагай Республикалул бакIчи Сергей Меликовлул ва республикалул военкомнал.
ХьхьичIва шагьрулул шаннагу райондалий бивкIхьурча военкоматру, цIана шагьрулий бувагу ва ца военкоматри бусса. МахIачкъала шагьрулул зума-къирагъирттайсса Шамхал, Ленинкент, Хушет ва цаймигу поселокругу жуйн дагьлагьиссар.
Жул коллективраву ур 54 инсан. Миллион инсантурал бусса шагьрулун вай хъинну чанссар, чанма-чанну шанма военкомат ттигу бикIан аьркинсса кIанай. Даву хъинну чIярусса дур, призыв дунигу, дакъанигу, зий буссару хIатта бигьалагай кьинирдайгума.


Апрельдания тиннай «О воинской обязанности» закондалуву дахханашивуртту хъанахъиссар, агана ссуттил, багьана цукунсса бивкIнугу, повестка къадуркIун диркIхьурча, интту призыв дайдирхьуну кIира нюжмардул мутталий буржлув уллалисса, повесткалух къаялугьлай, цува учIан аьралий коми­ссариатрайн, аьралий учетрал документру ххал буван.


– ЦIанасса, инттусса, призыв цукун най дур?
– Призыврал комиссиялул даву най дур цилла кьаралданий. ТIайла дуркссар призывниктурал цалчинсса команда, ирглий дур кIилчинмур ва вания гихуннайми. ЛичIи-личIисса тагьарду дикIай, хушрай цивппа букIлакIиссагу къачансса ишру шай. Цалва оьрчIру СВО-райн гьан къабуван нигьабувсъсса нитти-буттахъулгу чан ба­къар, билаятрал Президентнал хIукмулийн бувну, къуллугъ буван бувцуссса жагьилтал тихун къабуцайнугу. Апрельдания тиннай «О воинской обязанности» закондалуву дахханашивуртту хъанахъиссар, агана ссуттил, багьана цукунсса бивкIнугу, повестка къадуркIун диркIхьурча, интту призыв дайдирхьуну кIира нюжмардул мутталий буржлув уллалисса, повесткалух къаялугьлай, цува учIан аьралий комиссариатрайн, аьралий учетрал документру ххал буван.
– ЦIуну сакин хьусса, цала хушрай къуллугъ буллан ччиминнал «Каспий» тIисса батальондалул зущал ци арарду дуссар?
– Миннал военкоматращал чичайссар контракт, бувайссар медкомиссия, шиха ми яла тIайла буккайссар Къизлардайн. Чан бакъар ва батальондалувун наними. Оьрмулул 61-62 шинавуссагума шай контрактрай къуллугъ буван гьан ччисса.

– Подводникнал пиша язи бугьаврийн ссал асар биян бувна? Га чIумалсса чIявуми оьрчIал кунма, летчик хьунсса хиялгу бикIайссияв?
– Мяйжаннугу, бикIайссия летчик хьунсса хиял. Пикрилий икIайссияв Армавирский Высший авиационный училищалувун уххан, амма, ганиннин хьусса цIунцIия сававну, медкомиссиялул къаитаакьиншиву бувсуна ттухь. Муния махъ дакIгу дакъа заназисса ттухь ттула школалийсса тарихрал учительнал (цувагу спортрал мастеръя, спецназовец, хьхьичIвасса аьралий-хьхьирил хIаписар) маслихIат бувна аьралий-хьхьирил училищалувун дуклан уххан. Муниннин, тIурчарив, чIивинияцIава спортрахун агьсса на ТаджикIнал паччахIлугърал Физкультурный институтравун дуклан уххан ччай икIайссияв, амма му хъинну архну бикIайва, шагьрулул зуманив, тикку дарсру кIюрххицIуннай ччяни дайдихьлай дия, чIумуй дарсирдайн иллансса тагьар дакъая. На ияв лачIун уккаврил спортрал мастер, классикалул мастернайнсса кандидат, ттул дия боксрал 1-мур разряд, каратэлул мухIлу. Штанга, футбол, волейбол – вай ва цаймигу журарду хIисав къабулланна. Агьну икIайссияв таджикIнал халкьуннал гуштингири журалул спортрахунгу.


Цалва оьрчIру СВО-райн гьан къабуван нигьабувсъсса нитти-буттахъулгу чан ба­къар, билаятрал Президентнал хIукмулийн бувну, къуллугъ буван бувцуссса жагьилтал тихун къабуцайнугу.


Ттула учительнал бувсса маслихIатрайн бувну, лавгссара дуклан Дальний Востокрайн. Амма, ца ниттиуссихь бакъа, нанишиву шаппаминнахь къабувсъссия. Му чIумал ттухь ниттиуссил увкуна: «ЦIана на вил цалчинма кумагчира, амма язи бувгьусса ххуллия тинай-шинай хьурча, аьркин бакъасса ша ласурча, на вил цалчинма душмангура хьунтIисса», – куну. Вай махъру дакIнийну къуццу тIийгу ивкIра.
– ЦIанасса жулва къачIявусса къуллугъчитураща шай лакку мазрай, хаснува ина кунма, цалва шяраваллил лугъатрай сивсуну ихтилат буван…
– Маз кIулшиву ва хъамакъабитаву – ва ттул бавал, аьпа бивул, хIарачатри, на чIивиний шяраву бавачIа ялапар хъанай икIайссияв. Душанбелий ялапар хъанахъисса чIумалгу гьарца шинал бучIайссияв буттал шяравун. ЦIана жува буру жулва оьрчIащал, вайннал оьрчIащал шаппагу, кьатIувгу оьрус мазрай гъалгъа тIий. ТIайламур бусан, ттун ва ишираву нач хъанан дикIай. Ттулвами оьрчIан бувчIай лакку маз, амма гъалгъа тIун къашай, цуксса хIайпнугу.
– Подводный лодкарду, хьхьири чIявуну дакI­нийн багьлан бикIай­рив?
– ДакIнийн къабагьнугу къабикIай. Ччан бикIай, аьралий катерданийнгу лавхъун, хьхьирийн уккан. Каспийскалийсса аьралийтураву къачансса бур ттул дустал, тай чIявуну оьвтIун бикIай хьхьирийн, рыбалкалийн, амма чIун къашай.

– Инава подводный лодкалий къуллугъ буллалисса чIумал нигьачIисса тагьарданувун агьсса ишругу хьуссарив?
– Мукунсса ишру мадарасса хьуссар. Бусанна цанния. Средиземный хьхьирий буру. Цакуну левщунни двигатель. Лодка, хIалли-хIаллих тIий, яларай дарчунни. Боцман Вова Крестников гьалаксса чIуний баян буллан ивкIунни: «Командир, глубина 120, 125, 130!» тIий. «Глубина 205» увкукун, командир ивзунни лавай: «Все, конец!» – тIисса мукъурттищал. Ганал мукун увкукун, жунгу бувчIунни мяйжаннугу иш къуманивун багьну бушиву. «Панасоник» магнитофон бикIайссия, кассетагу бикIайссия ганий бишайсса жулла лезгинка дусса. Штурманнахь була куну магнитофон, лавхъун гагу лахъну, «гьарсса» тIий, ивзра жула зумуну къавтIун. Лагма-ялттуми ттух гьанавиххину буруглан бивкIунни, бухьун­ссия ва бакIрал аххана хъанай урив тIий. Гайннахьгу ура, бачи, бизира къавтIун тIий. КуртIшиву «215» баян бувайхтурив, Заннал цIимилийну, двигатель зун бивкIун, дюркьун нанисса лодка дарцIунни. Яла, махъ, «Разбор полета» дуллалисса чIумал, ттухь командир ур: «Лейтенант, лодка дюркьун нанисса чIумал, вин къавтIун бакъа дуллансса цамур дакъаяв?» – тIий. «Гьалмахчу командир, ивчIарчангу, музыкалущал ивкIуну хъиннихха», – увкуссия нагу.
Дюкьлакьисса лодкалий 118 инсан уссия. Укунсса журалул тагьарду цаймигу хьуна.
– Барчаллагь, Геннадий Шихаьлиевич, вила захIматсса графикрах къаурувгун, жущал хьунаакьинсса чIун лякъаврихлу.

Бадрижамал Аьлиева