Барчаллагь лайкьсса аьраличув тарбия аврихлу

– ХIурмат бусса Мурад Ма­хIаммадович ва Маржа­нат Яра­гъиевна! Зул арс Аьб­ду­рахIимов АьбдулхIалим аьралий бурж лахълахъиссаксса мутталий ххуйчулий итталун агьунни. Ва мудангу дакI марцIну биттур буллай ур цайва бивхьусса бурж. Чялишсса гьурттушинна дуллай ур подразделениялул жяматийсса оьрмулуву, ванал аьралий хIадуршинна мудан лавайсса даражалий дур, жаваблувшинна дуну биттур буллай ур цайва бивхьусса бурж. Цила чIумуй ва аьщуйн щуну биттур буллай ур хъуниминнал амрурду.
ХIурмат бусса Мурад Ма­хIам­мадович ва Маржанат Яра­гъиевна!

3450-мур аьралий частьрал хъуними барчаллагьрай буру зуйн, Аьрасатнал миллатрал гвардиялул аьралуннал аьраличувнал цIа бюхттулну ларсун нанисса, дакI марцIсса, жаваблувшинна дусса ва лайкьсса чув тарбия аврихлу! – укун чивчуну бур аьралий частьрал хъуниминнал АьбдурахIимовхъал кулпатрайнсса барчаллагьрал чагъарданий.

Зулайхат Тахакьаева