Барчаллагь къучагъсса арс тарбия аврихлу

Сайки 2 шин хьунни ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссаккуллал шяравасса Щайх-ХIасанов ХIусман Кьурбановичлул хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай. Ва хушрай контрактгу чирчуну, лавгун ур чIярусса шиннардий оьбалартту бухIлахIисса Донбассуллал агьали неонацизмалия мурахас буван. Ванал исват бунни Ватан дуруччаврил цIаний кьамул бувсса хIукмулул хьхьичI цичIар къадацIайшиву.

– ИчIувами къарщину бия на хасъсса операциялийн ачинсса хIукмулия бусайхту. Хасъсса операциялий гьуртту хъанахъиминнан бакъа къакIулссар, цуксса ххари шайссарив, цала ялун цайми аьра­литал бучIайхту. Янна-ярагъ, дукия-хIачIия, даруртту ва цимур-ца жучIа дузалну дур. ЖучIа мудангу зий бур полевая кухня. ЧIявуми цIухлан бикIай: цанни аьралий операция лахъи лаглагисса тIий? Цан бакъарча, нацистътурал бур укунмасса агьа­ли ширишилун бугьлай. Вай ишру хIисавравун ласун багьлай къабивкIссания, аьралий операция танийва къуртал хьунтIиссия, – тIий, буслай ур ХIусман.
Аьралий бурж бартбигьлагьисса хIаллай лайкь ва хьуну ур ПаччахIлугърал наградалун – Суворовлул медальданун.
Уттигъанну ХIусманнул ниттичIан аьралий командованиялул частьрал командирнал чулуха бувкIун бур къучагъсса арс тарбия аврихлу барчаллагь тIисса чагъар. Барчаллагьри укун къучагъсса арс тарбия увсса нитти-буттан.
ЧIа учинну ХIусманнун ва жула аьралитуран, ххувшавугу ларсун, цIуллуну-сагъну махъунмай занашаву.
Имара Саидова