ЦIалайнна дур дяъвилул щавурду

Аьпалул ва хажалатрал кьини Аьрасатнал тарихраву дакIнийн дутай дунияллий яла оьхIалмур дяъви байбивхьусса кьинину. ХIакьинусса кьинигу цIалайнна дур халкьуннал дакIурдиву дяъвилул щавурду.

Ккуллал райондалий, ЧIяй­ннал Культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал сипталий, хьунни ва пашмансса кьинилун хас дурсса мероприятие. Ваний гьуртту хьунни щарнил жямат, дуклаки оьрчIру, хъамал. СалихIатлул бавтIцириннахь бувсунни Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий жула вирттаврал дурсса къучагъшивурттая, халкьуннал дурхIусса аьзав-аькьувалия, ккаши-мякьлия. Дуклаки оьрчIал дурккунни дяъвилиясса назмурду, бувсунни та чIумалсса дуклаки оьрчIру хъуниминнацIун ца ххуттай талай бивкIшиву тархъаншиврул цIаний. Хъирив вай лавгунни Хъун дяъвилул вирттаврал гьайкалдануцI тIутIив дишин. Шиккува ца минутIрайсса пахъ багьунни дяъвилий ливтIуминнал аьпалун.

Вара кьини Культуралул къатлул зузалт ва дуклаки оьрчIру «МинутIрайсса пахъбагьаву» тIисса Щалагу Аьрасатнал акциялийгу гьуртту хьунни.
Ванияр 82 шинал хьхьичI, июньдалул 22-нний, 12 ссят ва 15 минутIраву, жула паччахIлугърал хъуниминнал халкьуннайн баян бувну бивкIссар Германия СССР-данийн ххявхшиву.