Аьралуннаву къуллугъ бан къаччисса бакъар

Апрель зурул 1-нний дайдирхьунни инттусса призыв. Ссуттилмур призыв мобилизация сававну чIалну дайдирхьуссия. Уттимур ккаккан дурсса чIумуй дайдирхьунни.
Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хIукмулийну, инттусса призыв июль зурул 15-ннийнин лахъи лаган тIий дур.


Апрель зурул 1-нния байбивхьуну, призыврал комиссиярттал гьан дуллай буссар повесткартту, буцлай буссар призывниктал цIуллу-сагъшиврул тагьар ххал дан. СияхIру дурну махъ вай тIайла буккантIиссар аьралий частирдавун.

Графикрайн бувну, ЦIусса­лак­рал райондалул бакIчинал кIанайсса Сулайман Рамазанов ивунни райондалийсса циняв щархъавун, хьунаавкьунни жяматращал, ихтилатру бунни нитти-буттащал ва цащалва призывниктуращал.

Ванийн бувну, райондалий призыврал кампания аьркин­сса куццуй ларгунни.
Повесткартту дуллуминнаву цаягу акъар аьралуннаву къуллугъ бан гьан къаччи­сса. Цинявннан баян бувссар ва цIанасса призыврай бувцумигу, хьхьичIва кунма, 12 зуруй къуллугъ буллантIишиву.

Призыврайн бувну аьралуннавун бувцуми хасъсса аьралий операция нанисса кIанттурдайн гьан къабантIиссар. Мукунма ми гьан къабан­тIиссар къуллугъ буллан Аьрасатнал цIусса регионнайн.
КIицI лаган, инттусса при­зыврай къуллугъ буллан буц­лантIиссар армия къалавхъсса, 18 шиная 27 шинайн бияннинсса жагьилтал.