Мюхтажминнансса ка-кумаг

Мубараксса Рамазан зурул гьантрай цала цIа кIул хьуну къа­ччисса меценатнал ЦIуссалакрал райондалул жяматрайх дарчIунни 10 тонна иникьалттул.

Ва инсаннал цала чулуха ЦIуссачIурттащиял, Шушиннал ва Аьхъардал жяматирттайх бачIин тIайла бувккунни 25 килорду дусса 400 чувал иникIалттул.
ЦIуссалакрал райондалул шяраваллал администрациярттал зузалтрал кумаграйну, Зумаритавал байрандалун хасну бачIлачIисса иникьалттул чуваллу биян бунни кумаграх мюхтажшиву дусса кулпатирттачIан.

Шиккува кIицI лаган, цала цIа кIул хьуну къаччисса меценатнал гьарца шинал Зумаритавал байрандалун хасну райондалул жяматран цала чулуха­сса чирилунсса кумаг бай. Ларгсса шиналгу ванал жяматрайх бавчIуна ппиринжрал чуваллу. Райондалул администрация дакIнийхтуну барчаллагь тIий бур ва бигьа бакъасса ппурттуву райондалул жяматран жула ватанлувнал бувсса кумаграхлу.