Зул дуаьрдахьхьун жавабру дулуннав!

Ххирасса лакрал жямат! ДакIнийхтуну Дагъус­ттан­нал бусурмантурахь – циняв уссур­­ваврахь ва ссурваврахь барча тIий буру Зумаритавал байран! Циняв бусурманнан мубараксса Рамазан барз къуртал хьушиву исват буллалисса ва ххаллилсса байрандалущал гьарца дагъусттанлувнал къушлийн духханнав ххаришиву, талихI-тирхханну, паракьатшиву ва барачат. Вихну буру исламрал лавайсса даражалул рувхIанийсса ххазинартту кумагну хьуншиврийн жулва жяматрал имандалул даража лавай бавриву, миллатирттал дянив аслахIшиву, хIурмат-бусравшиву цIакь шавриву. ЦIуллуну-сагъну зана хьуннав Украиннал аьрщи неонацизмалуцIа марцI дуллалисса жулва вирттал.

Бусурмантал – дакьаврил ва ччаврил умматри. Ислам – цинярда элмурдал, гьарца хъинмунил дайдихьур, хъиншиврул гьанур. Исламрал рукнурдал мукьилчинмур рукну Рамазан зуруй зума дугьавур. Мунияту, гьар цилла шартIирдащал, рукнурдащал, адабирттащал кьамул хьун­сса куццуй, жува хIарачат барду Рамазан барз зумарду дугьлай, Аллагь­наха эбадат дуллай, хъиншиву, хъинбалартту буллай гьан буван. Зу дургьуцири зумарду Аллагьнал кьамул дуваннав, зул дуаьрдахьхьун жавабру дулуннав. ЯлунчIингу Рамазан зурул хIурмат буруччин, Аллагьнаха эбадат дуллан цIуллушиву дулуннав!