Ниттихъансса ва щахъаннинсса ­

Ларгсса нюжмаркьини Ма­хIач­къалалив «Кегельбан» банкетный залдануву хьунни хасъсса аьралий операциялий ливтIуминнал ниттихъансса ва щахъаннинсса ифтар.

Му сакин дурну дия Да­гъусттаннал муфтинал кулпат ва маслихIатчи Айна ХIамзатовал сипталийну, Муфтиятрал ДР-лул Культуралул министерствалущал цачIуну. Миккун бувкIун бия ххюцIалваксса хъамитайпа, «Сила матерей» ккурандалул вакилтал.

Гьуртту хьунни культуралул министр Зарема Буттаевагу. Ватандалул ххуллий язиминнацIа хьусса ниттихъал ва хъаннил къюву цахъисрагу хьхьара дансса ихтилатру хьунни.
Дагъусттаннал Муфтиятра­чIасса «Гьидаят» тIисса хъаннил отделданул хорданул щаллу дунни нашидру. Дурххунни МахIачкъала шагьрулул ттучаннал чулухасса бахшишру.
Ифтарданийн бувкIми барчаллагьрай бия мунил сакиншинначитурайн.