Хьуннав илданул пахру зул къювулун малхIанну!

Майрал 3-нний Дагъус­ттан Республикалул бакIчи Сергей Меликовлул баян бунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуву ватандалул ххуллий чувшиврий жан дуллусса Худайнатов Фархад Чаримлул арснан, билаятрал президент В. Путиннул Указрайн бувну, Аьрасатнал Виричунал цIа дуллушиву.

Цувгу хьунни СВО байбивхьуния шийнай ацIния цалчинсса дагъусттанлув Аьрасатнал Виричунал ЦIуку хIалал бувсса. ХIайп, ивкIуну махъ!
«Гвардиялул прапорщик хасъсса аьралий операциялий ивкIун ур спецназрал группалул командирнал хъиривчуну. Ва дакIний ливчIун ур зат кIулсса, кьаст лархIусса аьраличу хIисаврай. Укунсса хасиятрацIух бювхъуну бур ванаща хьхьичI бивхьусса аьралий мурадру биттур буван, цаярва гуж ххисса душманнащалсса талатавурттаву ххув хьун, бувгьусса позицияртту итакъабакьин, душман усса кIанттурду аьч буван.


Аьралий къуллугърай уссаксса мутталий Фархад Худайнатов лайкь хьуну ур наградарттан: «За службу на Кавказе», «За возвращение Крыма», «За участие в военной операции в Сирии», Жуковлул медальданун, «За отличие в службе» ва кIира Чувшиврул ордендалун. Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дулун ца нюжмардул хьхьичI ккаккан увну ивкIун ур шамилчинсса Чувшиврул ордендалун.


Цал цIанил хIурмат хъиннува лавай буллай бур ванал цала каялувшиндаралуминнахсса ургаврил, аякьалул. Ца талатавриву Худайнатов усса машина ххит бувну бур. ЗахIматсса цIунцIияртту ва контузия хьуну унува, Фархадлул цала аьралий уссурвал цIарал лавсун нанисса машиналувагу буккан бувну, гайннан цалчинсса кумаг бувну бур. Цала махъра-махъсса талатавривугума ганал ххассал бувну бур цайми аьралитал.


Худайнатовлул каялувшиндаралусса группалул биялалийну, хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай, бат бувну бур азарунниха ливчусса нацистътал, ацIва къаралданий бавцIусса пост, ацIния мукьва агьамсса пункт, хъуннасса аьдад танкардал, куклу машинарттал, ярагъуннил, аьралий ярагъ бусса складирттал ва цаймигу сурсатирттал.


Ларгсса шинал сентябрьданул 29-нний Запорожскаллал областьрайсса талатавриву Худайнатовлул каялувшиндаралусса группа цIарахьхьун биривну бур. Шанна ссятрал манзилданий гвардиялул прапорщикнал минардал гъай кусса аьращарай кьакъадагьавайсса цIарава, цаннал хъирив ца, буккан бувну бур аьралий гьалмахтал. Так вайннал оьрмурду нигьачIаврива буккан бувшиврий иялну дакI дарцIуну махъ, цуксса кIусса щавурду цайнна дирну духьурчагу, опорный пунктрайн зана хьуну, цIу дургьуну ивкIун ур. Так душман махъунай ищун увну махъ, аьралий мурад щаллуну биттур бувшиврий дакI дарцIукун, итабавкьуну бур Фархадлул аьралий позиция. Так му чIумал оьвкуну бур цува уккан ара учин. Амма чIал хьуну ур. ЧIявусса оь экьибутIаврийну операция буллалисса кIанайва къуртал хьуну ур.

Худайнатовлул каялувшиндаралусса группалул биялалийну, хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай, бат бувну бур азарунниха ливчусса нацистътал, ацIва къаралданий бавцIусса пост, ацIния мукьва агьамсса пункт, хъуннасса аьдад танкардал, куклу машинарттал, ярагъуннил, аьралий ярагъ бусса складирттал ва цаймигу сурсатирттал», – укун чичлай ур Меликов цала Телеграм-каналданий.

Чаримлул арс Худайнатов Фархад ур ЦIийшиял шяравасса. Увну ур Каспийск шагьрулий 1985 шинал октябрьданул 10-нний. Мукьилчинмур классравун ияннин дуклай ивкIун ур Каспийскаллал 2-мур школалий. Ххюйлчинмур классрая урчIилчинмур классравун ияннин – ЦIийшиял школалий.
2004 шинал Каспийскаллал 1-мур профлицейгу къуртал бувну, лавгун ур аьралуннаву къуллугъ буллан. Аьралий бурж лахълай ивкIун ур Бурятиянаву.
2008 шинал конктракт чирчуну, къуллугъ буллай ивкIун ур Ростовуллал областьрайсса 22-мур гвардейский бригадалуву.
2012 шинал, Москавуллал автодорожный институт къуртал бувну махъ, бувну бур кулпат. Фархадлул махъ ливчIун бур урчIра шинавусса арс ва арулла шинавусса душ.
Аьралий къуллугърай уссаксса мутталий гьуртту хьуну ур Ухссавнил Ккавкказнаву ва Сириянал республикалий нанисса чIявусса хасъсса операциярттай.
Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай ивкIун ур цалчинсса кьинилияцIа.

Аьралий къуллугърай уссаксса мутталий лайкь хьуну ур наградар­ттан: «За службу на Кавказе», «За возвращение Крыма», «За участие в военной операции в Сирии», Жуковлул медальданун, «За отличие в службе» ва кIира Чувшиврул ордендалун. Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дулун ца нюжмардул хьхьичI ккаккан увну ивкIун ур шамилчинсса Чувшиврул ордендалун.

Фархадлул ссил Аминатлул бусаврийн бувну, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операция байбивхьусса ссятрая хIакьинусса кьининийнгу тикку талай ур вайннал хъунама уссу Сайпуллагьгу.
– Хъунама уссу чIумуя чIумуйн связьрайн уккайва. Фархадлуя тIурча, зурул лажиндарай цукунчIавсса хавар бакъая. Муксса захIматсса барз бияхха, ци бакIрачIан бувкIун бурвав тIисса пикрирдал аьзав-аькьува ккухIлай бивкIсса. Мартрал 21-нний ниттихь дурсса кьини барча дан оьвкуна, цувагу сагъну-саламатну ушиву бусан. Муния махъ чIун ляхну уккайва связьрайн.

Цалчин отпускрайн увкIсса базилух гьарца кьини учIайва на даврия хьунабакьин. Муксса аякьа дусса ия. На кулпатраву дянивмур бияв, Фархад ттуяр ряхра шинал чIивисса ия. Ниттих аякьа дусса ия. Кулпат бувну махъ, гьай-гьай, цалчинсса кIанттай кулпат бия. Душниха чIалачIин дакъая.
Инсантурангу дакIний ливч1унни дакI аьчухсса, тяхъасса инсан хIисаврай. Хасъсса аьралий операция байбивхьусса чIумал, дакIниву буруккин бивкIхьурчагу, жула кулпатрал ч1арах укунсса бала гьан кунма бикIайва.

Ккавкказнавусса спецоперациярттаву хьуннав, Гуржиянащалсса къалмакъалдануву хьуннав, Сириянавусса дяъвилий хьуннав, чIявусса «цIу кIири кIанттурдай» ххассал хьуну ия. Тийхгу щала группа, биту-ххитулухьхьун биривну, бат хьуну бур, сагъсса цучIаввагу ливчIун акъар тIий, тамансса манзилданий цукунчIавсса хавар бакъагу бивкIун, щаву дирну госпитальданий ивкIун, хъин хьуну махъ связьрайн увккуна. Аллагьнал урувччуну уния, мудана Жавраил малаикнал хъа ялтту лирчуну дусса кунма бикIайва. Чивчу гьантта бухлаган бувану бухьунссия…

ХIакьинугу яру личавай ялугьлайнма бикIара аьзизсса уссу даврийн ттула хъирив учIаннин, телефон канища щяв дишин къашай, оьвчиннин ялугьлай.
Махъва-махъ оьвкуна ивчIан ца нюжмардул хьхьичI. Махъва-махъсса ихтилат бушиву дакIнил буслай бивкIссияв къакIула, ацIния ххюрахъул минутрай жапрай буссияв, ганиннин анжагъ сагъ-саламатну усса бусан оьdчирча бакъа.
Гьай-гьай, дакIний вярчIу багьунни, хъа дагьну ливчIунна. Жу арснацIа, уссицIа, ласнацIа, буттацIа хьуну ливчIунну, цувама чIивисса ЦIийшиял жяматрава увккун, хъунмасса Аьрасатнал арсну личIан нясивну лявкъунни. Илданул пахру жула къювулучIа бивхьуну ялапар хъананну ванияр тийнмай.
Галина, кулпат:

– Фархадлущал кIул хьуссара 2011 шинал. На буссияв оьрус мазрал репетиторну зий. Ганал ссурахъугу ттучIан занай ивкIун, ца базилух Фархад га уцин увкIуна. Дарс къуртал хьунцIа щяивкIун ия, яла дахьвасса жапрайну кIул хьуссияв. Цаннан ца бувчIлай бувтссар Заннал жунма цачIу буллусса гьантта. ХIурмат бусса лас, аякьа дусса ппу – душнил чулухунай ттюнгъасса, арснал чулухунай кьянкьасса. ЗахIмат-жапасса пишалий зий, цува игьалаганссарагу дакъасса чIун оьрчIал спортрал тренировкарттайн гьан лякъайва. СсахчIав мюхчанну къабитайвав. Арс цува урчIра шинаву чув-адамина хьушиву асар хъанай ур. Ттинингу дуккавривугу, спортравугу хIарачат бусса ивкIхьурчагу, ванияр тихуннай цайрасса жаваблувшинна ххи дуллай ур, ттулгу, ссилгу чул бищунсса кIану цувану чIалай.

Зулайхат Тахакьаева