Хъуннасса дур тамашачитурал ванихсса ччаву

Ларгсса нюжмаркьини Оьрусн­ал театрданул хъунмур залдануву,лайкьсса даражалий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал артистка Луиза Шахдиловал юбилей.

Дагъусттаннал магьирлугърал тарихраву къавхьусса иш: бувкIми чIивимур залданувун къалаган най бушиву чIалай, хIукму хьуна мажлис бан хъунмур залдануву. Гагу бия щалва бувцIуну.
Юбилейрал мажлис тIив­тIуна Дагъусттаннал культуралул министрнал хъиривмур Мадина Жаватхановал. Ванил кIицI лавгуна Луиза Шахдилова, актриса хIисаврайгу, балайчи хIисаврайгу, ккаллину бушиву республикалул магьирлугърал дунияллий ца яла яргсса, цIа машгьурсса, кьимат бюхттулсса актрисан. Министр Зарема Буттаевал цIания буллуна Барчаллагьрал чагъар ва тIутIал кацI.
– Миллатрал пахрулун лайкьсса душ, Дагъусттаннал хьхьичIунсса ва усттарсса актрисагу, балайчигу бакъасса, Луиза бур гьарзатрайва цIу бусса хъамитайпа: лаххайсса янналий, учайсса балайрдай, дугьайсса рольлаву дакI дирхьусса, мяъна-мурад ххисса инсан, – увкунни цала мукъуву ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Артур Исрапиловлул.

– Миллатрал магьирлугъ гьаз дуллалаврицIун, Луиза бур миллатрал оьрмулувугу лайкьсса кIану бугьлагьисса, улу, лакрал хъатIай- хъиншивурттай цIу-ччатI нацIу буллалисса хъамитайпа, – увкуна ДР-лул Жяматийсса палаталул хъунаманал хъиривчув Сапар Аьбдуллаевлул.

– Гъагъарча, гъагъийча нузкьунтту. Мури миллатрал актрисан бивщусса кьимат! Луизай, ина миллатрал чаннацIукура, магьирлугърал ссавнийн бувкния мукьах, хIакьинусса кьининингу хьхьара къавхьуну, пперх тIийнмасса! Балайгу, театргу вил цIаницIун бавкьуну бур. Мукун къабивкIссания, хIакьину вайксса ил шиккун къабатIинтIиссия ина барча буван, – увкуна Дагъусттаннал Театрал ишккаккултрал союзрал хъунаманал хъиривчув Байсултан Осаевлул.

Мариян Илиясовал цIан­и­йсса «Дараччи» фондрал хъунмур Гульшан Хасаевал кIицI лавгуна Луиза Шахдилова мудангу фондрал иширттал чIарав бацIайсса бушиву. ДакIнийн бутанну, лакрал магьирлугърал ххуллий буллалисса захIматрахлу Луиза Шахдилова цалчинма-цалчин лайкь хьушиву М. Илиясовал цIанийсса «Миллатрал яхI ва къирият» тIисса премиялун.
Луиза барча бан сахIналийн лавхъуна Лакрал райондалул Культуралул управлениелул каялувчи Ансар Къажлаев, Щардал ва Хъювхъиял шяраваллал администрациярттал бакIчитал – Мирослав Ибрагьимов ва Асият Аьлиева.

Дагъусттаннай аьрщи сукку хьусса чIумал, тамансса оьрчIавух арулла шинавусса Луизагу дуклан лавгун бур Рязань шагьрулийн. Тийх Спас-Клепики тIисса шагьрулий цалчинмур классравун лавгун бур Церковно-приходская школалул интернатрай. Луизащал ца классраву дуклай ивкIсса Аьбдуламанап Магьдуевлул бувсуна Рязань шагьрулий, аьчгу хьуну, итххяхлай байбивхьушиву актрисал яргсса гьунар.
– Жун тIайлабацIу хьуссар Сергей Есенин дуклай ивкIсса Церковно-приходская школалул интернатрай дуклансса. Тти бувчIлай бурив зун ча нанисса буссарив Луизал караматсса гьунар?
Ттун тачIав дакIния къабуккай Спас-Клепики шагьрулий Луиза цалчин сахIналийн бувксса чIун. Бугьарасса инсантал махIаттал хьуну ливчIуна, Луиза оьрус мазрай частушкарду тIий байбишайхту. Яла, тIурча, кьакъадагьавай дия хъатру. Тания мукьах, тара куццуй, кьакъадагьавай дикIай Луизал гьарца балайлул хъиривсса хъатру, – увкуна ванал.
СахIналий ккаккан бувна К. Мазаевлул «БурцIурдил хъатIи» ва Ф.Г. Лоркал «Оьсса кьадар», А. Цагарелил «Ханума» спектакльлавасса бутIри. Экрандалий ккаккан бунни «Щарнил нину», «Хьхьудяризалсса хъямалашин», «Бернарда Альбал къатта», «Ромео ва Джульетта» спектакльлавасса видеофрагментру.
Увкуна Луизал цIуссагу, тамашачитуран ххира хьуссагу балайрду. Щаллу дунни Арслан Шахмардановлущалсса, Саният Рамазановащалсса, Аида Садикьоващалсса, Изумруд МахIаллиеващалсса дуэтру.
Луиза барча бан балайрду увкуна Дагъусттаннал халкьуннал артистка Лариса ХIажиевал ва театрданул актертурал.
Юбилейрал вечерданул лагрулий хьуна Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллусса лакрал язисса арсваврал ниттихъан хас бувсса балайлул премьерагу. Ва балайлул махъру чивчуну бур Миясат Муслимовал, Чувшиврул ордендалул кавалер, Аьрасатнал аьралий гужирдал чIавама сержант Алик Гъазиевлул ниттин хас бувну. Мукъурттинсса макьан чирчуну дур Амрет ХIусайнаевлул. Аранжировка – Арслан Шахмардановлул. Экрандалий ккаккан дуллай бия цала-цала шяраваллал чIалачIиндарай ниттихъал ва арсваврал суратру.
Юбилейрал мажлис бачин бувну бия Дагъусттаннал халкьуннал артистал Аслан МахIам­мадов ва Саният Рамазанова.

Барчаллагьрайсса тамашачитурал цанма ххирасса актрисагу, балайчигу бахьлаган бувна тIутIавун.

Концертрая махъ, Луиза «Илчи» кказитрайхчил барчаллагь тIий бур агьамсса кьини цила чIарав бацIан бувкIцириннахь.
– Ттул аьзизсса миллат, творчество ххирамий! Барчаллагь зун ттул оьрмулуву хъуннасса агьамшиву дусса кьини чIарав бацIаврихлу.
Гьарца кьини пашмансса хаварду ялун биллалисса чIумал, ттул захIматралгу, творчестволулгу кьимат бищун, ттущал ххаришиву кIидачIин бучIаврихлу. Жула билаятрайссагу, щала дунияллийссагу тагьар чIалай, хъуннасса концерт дуллансса гьавасгу дакIниву бакъая, ламусъсса ишнугу чIалай бия. Амма жучIара творчестволул инсантурал юбилейрал чIарах къабуккайсса аьдат духьувкун, пикрилий буссияв, чIивимур залдануву юбилейрдал мажлис банна, концерт тIурча, яла махъ дуванна тIий. Гьай, балики, му чIумалнин, хасъсса аьралий операциягу кьуртал хьуну, жула чиваркIгу сагъ-саламатну зана хьуну, агьалинал дакIругу паракьат хьусса кьини дучIан тIий. Мукунсса кьини жуятура архну къалякъиннав! ЦикIула ттун зу ттула балайрдах вакссава мякь бувккун бивкIсса. Барчаллагь зун хъунмасса! Зу ттуха бувсса хIурмат зул ужагъирттайн хъиншивурттайну кIура баеннав! Чансса махъ, Аллагьнал кабакьирчан, дуванна ттула балайрдал концертгу.

Зулайхат Тахакьаева