«Ххувшаву ласунтIишиврийн мукIруссара»

Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса операция байбивхьусса цалчинсса гьантрая шийнмай цинявннан эбратну аьралий буржру бартбигьлай бур ЦIуссалакрал райондалиясса цикссагу жагьилтал.

Хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссамехельтиял шяравасса МахIаммадлул арс Амираьлиев АхIмад лавай­сса даражалий биттур буллай ур цала хьхьичI бивхьусса аьралий бигарду. АхIмад чIивину унува захIмат ххирану тарбия увсса, хьхьичIун урувгсса оьрчI ур. Школалийгу ва марцIсса ххювардай дуклай ивкIун ур. Учительтуран хьхьич1унну дуклакисса, школалул иширттавух чялишну гьурттушинна дуллалисса оьрчI мудангу итталу ивкIун ур. Школа къуртал бувну махъ дуклан увххун ур АхIмад Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал юридий факультетрайн. Ва факультетгу ванал хьхьичIунсса хIасиллащал къуртал бувну бур.
Мобилизация дайдирхьусса гьантрай военкоматрайн лавгун, баян бувну бур цува Ватан дуруччин ачин хIадурну ушиву. СВО-райгу ва оьрмулун нигьачIаву дусса кIанттурдай талай ивкIун ур. АхIмадлул яла ххуймур хасият дур гьалмахтурайн дакI тIайлашиву, миннал чIарав ацIан хIадуршиву.

Ца оьсса талатавриву АхIмад бита-ххитаврихьхьун иривну, кIусса щаву дирну, хъунмасса хIаллай госпитальданий хъин хъанай ивкIун ур. ЦIанасса чIумал АхIмад ур реабилитациялул курс буллай. Хъин хьуну, ччаннай авцIуну махъ, ва ма­хъунай, аьралий гьалмахтурачIан, зана хьунсса пикрилий ур.
– На мудангу хIадурссара ххувшаву ласунцIа ттула аьралий гьалмахтурал чIарав ацIан. МукIрунугу ура чIал къавхьуну ххувшаву ласунтIишиврийн, – куна АхIмадлул.