Я ххари бувай магьирлугъравасса ца

[dropcap]О[/dropcap]ктябрьданул 2-нний ДР-лул Строительствалул ва ЖКХ-лул министерствалий Архитекторнал кьинилун хасъсса, ва аралуву зузисса пишакартал барча буллалисса батIаву хьунни.


Залму АьбдурахIманова
[dropcap]М[/dropcap]инистерствалул каялувчи Ибрагьим Казибековлул, ши­ккун бавтIми барчагу бувну, кIицI лавгунни архитекторнал пиша хъинну захIматсса, чIярусса хIакъи-хIисаврттаха зун багьай­сса, жяматрал чулухасса жаваб­лувшиву хъуннасса творчествалул пиша бушиву.
«Федерал закондалуцIун дархIусса цаппара дахханашивуртту хьуну махъ архитекторнал пишалул сий чансса яларай хьуну чIаларчагу, архитектор ххаллилсса, халкьуннал дакIру ясир дувайсса пишакарнан ккаллиссар. Зул биялалий дуссар цумур-цагу шагьрулул сиппат, кучардал чIалачIин, хъуни шагьрурдал аьмсса лажин. Зул хияллаву хIасул хьуну, кучарду чIюлу буллалисса къатри, идарартту халкьуннангур кьамул байсса. ЦIуллушиву ва тIайлабацIу чIа тIий ура зун зула дакIниймур щаллу бан!» — увкунни И. Казибековлул.
Республикалул хъунама архитекторнал къуллугърай зузи­сса жула лаккучу, КIулушацIрал шяраватусса Оьмардул арс Увайс Камаловлул, цала даврил уртакьтал барчагу бувну, кIицI лавгунни цува умудрай ушиву архитекторнахсса къулагъас хIукуматрал чулуха хъун хьуншиврийн.
«ХIакьину жула шагьрулий хъанахъимунил хIисав ласурча, хъунмурчIин, архитектор увагу гьуртту акъа къатри, идарартту бувсса ва буллалисса хханссар. Архитекторнал бакIраву хIасул хьумур идарарив архниятува итталун багьай», — увкунни ванал.
Мукунма батIаврий ва пишалуха зузиминнал кIицI лавгунни цан хъинну къакьамулну ва кьурчIину бушиву, жула хъуншагьрулий хъанахъимур чIалай, гьарца дакIнийн багьнал ччи-ччиний дуллалисса къатрал, кучардал, паркирдал, ламурдал тагьар чIалай.
Цаппараннал кIицI лавгунни, ци захIматшивуртту дунугу, жагьилтуравугу чансса бакъашиву, архитекторнал пиша язи бувгьуну, архитектуралул факультетрайн бувххун, микку ккала­ккисса. Умудгу бивхьунни вайнная лайкьсса пишакартал хьушиврийн.
Ахирданий Ибрагьим Казибековлул ва аралуву чIярусса шиннардий зузисса хьхьичIунсса пишакартуран Дагъусттаннал хIурматлувсса архитекторнал цIарду дуллунни. Миннавух ва цIанин лайкь хьунни жунма чIявучин кIулсса ва цала давурттайну машгьур хьусса, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Каримов КьурбанмахIаммад Жаруллагьлул арс ва СумбатIуллал шяраватусса ХIажикьурбанов ХIажикьурбан Илларкьадинал арс.
Жула чулухагу ва хIурматлувсса цIанин лайкь хьумигу, аьмну архитекторнал пиша язи бувгьумигу барча буллай, чIа учин ччай бур давриву тIайлабацIу ва халкьуннал яру ххари буллансса къатри-идарарттаха зунсса гъира ва гьавас такIуй чан къашаву.