МарцIну дуруччинну зума-къирагъру

[dropcap]Э[/dropcap]кологиялул ва Каспи хьхьирил шинан хасну Лакрал райондалий чIумуя-чIумуйн дайссар неххардил ва бярдал зума-къирагъру ччюрклицIа марцI дуллалисса субботникру. Ца мукун хъуннасса субботник хьунни ларгсса ххуллункьинигу.

[dropcap]Р[/dropcap]айондалул администрациялул ва идарарттал зузалт бувккун, Гъумучиял шяраваллицIухсса Хъун неххал зума-къирагъ ччюрклицIа марцI дурунни. Ччувччунни мурхьирал кьаркьсса кьяртив, дартIунни шушри. Субботник хьуссар «МарцIну яданну неххардил ва бярдал зумарду» тIисса акциялул лагрулий. Укуннасса субботникру хьуссар райондалул цайми щархъавугу.

ХIадур бувссар
Зулайхат ТахакьаеваЛ