Хъамал хIайранну ливчIунни

Январьданул 30-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал халкьуннал инструментирттал оркестрданул музыкалул квартет гьуртту хьунни Москавлив ВДНХ-лий «Россия» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса форумрай.

Кьинибархан чан бакъая Дагъусттаннал стендрачIан жу­ла халкьуннал музыкалух ви­чIидишин батIлатIими.
Дагъусттаннал лайкь хьу­сса артистътурал Арсен Аьбдуллаевлул, Анвер Жабраиловлул, Сеймур Журматовлул, Асланжи Шахбановлул щаллу бунни лакрал, яруссаннал, ссурхIиял, къумукьнал ва лазгиял халкьуннал произведенияртту. Хъамал хIайранну ливчIунни да­гъусттаннал авадансса фольклорданий.

Зулайхат Тахакьаева