Блокадалуву бивкIминнал лергъ къаувкуссар

ЧIяйннал шяраву хьунни Ленинградуллал блокадалул ахир хьуну 80 шин шаврин хас дурсса мероприятие. Ва сакин дурну дия Магьирлугърал къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал. Блокадалуя бусан, ихтилатру бан оьвкуну бия Арсен Аьбдуллаевлуйн, Майсарат Рамазановайн, Соня Рамазановайн, Шавлухъ Ильдаровайн ва цайминнайн. Чялишсса гьурттушинна дурна дуклаки оьрчIал ва мюрщултрал.

Мероприятие тIитIлай, ихтилат бувна СалихIат Алхасовал:
– ХIакьину жува дакIнийн дутлай буру тарихравасса ца пашмансса лажин. Совет аьралуннал мурахас бувссар 872 гьантлий душманнал оьсса зулмулулу бивкIсса Ленинградуллал агьали. Жула халкьуннал чувшиву ялтту дурккун, виричувну дурхIуссар тай захIматсса чIунну. Шинну циксса гьарчангу, тачIавгу хъамакъаритантIиссар жунна Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул захIматсса чIунну. Къабювхъуссар душманнаща ник рищун бан жула чиваркI, – увкуна ванил.
Блокадалуву бивкIминнан ккавкмуния бувсуна «Чанна цIуку» кказитрал корреспондент Арсен Аьбдуллаевлул.

– 1941 шинал сентябрь зурул 8-нний дайдирхьуссар Ленинградуллал блокада. Гитлердул чапхунчитурал хияллу бивкIссар шанма-мукьва зурул мутталий Совет хIукумат кIунттихьхьун ласунсса. Сайки 900-хъул гьантлий Ленинградуллал агьлу бивкIссар душманнал шалкалуву, лагма рургьуну, цукунчIавсса дуки-хIачIия ласун къахъанай, азурда хьуну. Ккашил ва дякъил кьатI бувну най бивкIссар щаллусса кулпатру. Гьантлун ца бакIран ккаккан дурну диркIссар 125 грамм ччатIул, мугу ниттихъал, цалва къабувкуну, оьрчIан булайсса бивкIссар. Блокадалуву бивкIминнан ккавкссар буниялагусса дужагь.

Та чIумал мюрщину бивкIсса, цIанакул бугьара хьусса, Ленинградрай ялапар хъанай бивкIсса душру-хъами дакIнийн бичлай бур, бан-битан бухлагаврил, ниттил, цила усру шанна-мукьра ссятрай шахьлахьи дурну, кьюнуврайн дурксса накь хIачIлачIи бувну бивкIсса куц. Цамургу буслай бур, цалла нину диркIусса чIумал, милица увкIун, инттунин мунинсса талондалий ччатI ласланшиврул, авара къабувну, зучIара ритияра увкусса. Цуксса захIматсса кьинирду ялун дирну дунугу, халкьуннал душманнал хьхьичI лергъ къаувкуссар. ЦIанасса чIунгу жула билаятран бигьасса дакъар, оьхIалсса душманнал мархха ххартI баннав, дуниял паракьат хьуннав , – увкуна Арсен Аьбдуллаевлул.
Ленинградуллал агьалинал лархъсса захIматсса кьинирдая бувсуна Шавлухъ Ильдаровал, Соня ва Майсарат Рамазановахъал. Дуклаки оьрчIал дурккуна назмурду.

Имара Саидова