Хъахъи къундалийх хъахъи «къалай» дурккукун

МахIачкъалалив Редукторный поселокрай хьхьирил ца зума агьалинан бигьалагансса къулайсса шартIругу дурну, дакьин дуваву хъинну хъуннасса даврин ккалли дурна агьалинал, кьакъабагьавай барчаллагь тIий бия, оьрчIругу, хъунимигу сайрданий буккавансса, бигьалагансса ххуйсса кIану хьунни тIий шагьрулул хъуниминнайн, даврил сиптачитурайн, бакIуйн дуккан дурсса зузалтрайн.

Цайми регионнай, шагьрурдай аьдатрайсса давуртту жунна сайки гьунарданул ххуттайсса давуну чIалай дия. За бакъая, гьунарданул ххуллий дикIанссия, ххарину, бусрав хьуну буссияв чIаравва яхъанахъисса нагу. Дустуращал, хъамаллуращал гьавалийн буккансса, тIааьнну щябикIансса кIану ссал къабагьари! Хаснува неъмат ласлай бия мюрщисса оьрчIру паракьатну къундалий тIуркIу тIун итабакьлакьисса нину-ппу. ЧIявусса ниттихъул кIул хьуну куннищал кув, дус хьуну, икьрал дурну, чIун дургьуну буклай бия. ОьрчIру шаппа компьютердахнияр хьхьирил гьавалий тIуркIу тIий бушиврия рязину бия. Спортрал чулухагу итххяххансса тренажердугу духьувкун. Гьаннайсса, шагьрулул агьулданун дяхттагу, хьхьувайгу ( хьхьирил зума чанна лахъан дурнугу дия аьнтIикIасса чирахъирттал) гьавалийн буккайсса ххуйсса майдан хьуну бия. Амма жул ххаришиву лахъи лаган къадиртунни, «хъяшхъар» ялугьлай лявкъунни. Шанма гьантта хьунни «Приморская» тIисса гостиницалул хьхьичI канализациялул турба пIякь увкуссар тIий, ххуйшивуртту ягин дувансса «фонтан» хъяр-хъяр тIий. ХIал биян буллалисса цухлил кьанкь (щукру, кIиришивурагу къадиркIсса вай гьантрай!), лагма-ялттусса кIичIиртту, гостиницалул хIаят, Набережная гъурпливу гъулувтуну. Ссал гъулувтунуривгу бувчIлай бурхха зунмагу. Шанна кьини бусса чаралий чяр-чяр тIисса жюружанттул хIарачат бувссар тIитIибавкьуну шагьрулул пляжрайх, кIичIирттайх илабивчусса туристътурал экскурсияртту ягин буллай. Бюхттул цIивсса бургъулува нанисса пуркIуврал ттугъру кунна, бюхттулну тия-шия дишлай чяр-чяр тIий дия хIажатханттал щин. Шамилчинмур кьини бувккунни «къудурсса фонтан» лакьин, чаран лякъин жаваблувсса вакилтал. Шагьрулул мэрнал хъиривчу Ислам Закарьяевлул бувсуна, канализациялул ххуллу лавкьуну, коллекторданун бару бувну тIий хьушиву гукунсса иш. Гьаннайсса, шичча лакьирча, тичча пIякь тIий бакъарив чапал щинал ххуллу. ТIайланма учин, хIукумат заллусса шагьрулул хIажатхана бащансса, бару бансса къучи уккаврийну, цуксса зарал биври цIубуккан бувсса, бакьин бувсса кIанттан? Хьун къабюхъайсса ишну бикIан аьркинссия! Гьай-гьай, ччимур хьун бюхъай. Гьарца канализациялул, учиннуча, трансформаторданул, гьаннайсса, халкьуннал хъуслил къаралчи итан къахьунссар. Шаттирал бакIрах итан шайсса ишгу бакъар. Амма укунсса тIуллу дуллалисса инсантал багьайкун танмихIрайн буцлацисса законну зий диркIссания, хIатти ция укунсса ишру хъанан? Гьай-гьай, увкуна Ислам Закарьяевлулгу, чара бакъа тахсир хьума танмихIрайн кIункIу увантIиссар куну. Къауварча, къалякъирча тахсиркар, бюхъайссархха гьунттий-сара цамур кIанай чапалшиврул фонтан хъяр-хъяртIи бувансса уккан, вайннухара лархьхьусса гъургъазардугу тикрал хьун. Яла жува буру, лахъай азардал азархана агьалинал бувцIуну бушиврия махIаттал хъанай. Хъахъи къундалийх хIажатханттал хъахъи къалай» дурккувкун, ссурулккуртрул рангирая бакъахьувкун ихтилат, эпидемиялул лама къаличирчагу щукрурхха. Пляжгу, кIичIирттугу марцI буванну, цахъис ссавурданий бацIияра, увкуна шагьрулул администрациялул вакилтурал. Ссавурданий къабавцIуну ци дулланссару? Амма, укунсса иширттал тахсиркартал закондалул ххуллий танмихIрайн кIункIу къабулларча, къадикIантIиссар нигь цаласса хьхьичIунну, халкьуннан зарал буван кьаст лархIуминнаву.

ПатIимат Рамазанова