ГьунчIукьатIув Хъарас щунни

Мартрал 9-нний ГьунчIукьатIрал шяраву хьунни жула буттал буттахъаяту шийннай нанисса, гьарцагу шинал интнил гьантрай дувайсса ххаллилсса байран – Хъарас щаву.

Ва байран жул шяраву ляли­чIинура сий дуну, тяхъану дувай. Ва ххуллухьгу, хьхьичI гьантрайва дагьайсса хIадуршиннагу дурну, кIюрххила Хъун-Хъузалал къатраву гьарзат щириркIуну дия: ужагърай цIу дирхьуну, ххуй-ххуйсса дукрарду дуван хIадур хъанай, щябикIансса кIанттурду хIадур буллай бия. Гармун-ччергъилу хIадурну дия.
ДукIу хъарас щилащийни ирглийсса кьуру лавсуна ХIажиев Малик Кариннул арснал. Ванал буттал, Кариннул, биялсса захIмат бувссар колхозраву зий. Му бакъассагу, Маликлул бу­ттауссу Камил ХIажиев уссия, чIярусса шиннардий цIа дурксса ГьунчIукьатIрал «ЯтIул ттугъ» колхозрал председательшивугу дурну, райондалий хъуни-хъунисса къуллугъирттай зий.

Цува Маликгу ххишала бакъа хIарачат бусса, хъинну инсантуращалгу авкьусса ур. ЦIанагу Маликлул, лажин кIялану инсантурал хьхьичIунгу увккун, ххуйсса нис-ччатIгу бивхьуну, багьайсса куццуй байран щаллу дурна. ВанацIунна даркьуну, гьавалул тагьаргу оьккину дакъая, дахьра мартрал дайдихьу дунугу.
Къурув букканнинсса маж­­лис тIивтIусса Зиябуттин ХIа­жимирзаевлул ккаккан увна тямадану Рамазан Раджабов. Лавхъун ххуйсса махъругу, ччиманан дакI дакьинсса балайрдугу увкуну, нахIува-нахIусса ккунукрал ххункI­ругу бувкуну, хьамарал нанисса дукьрахIанттил нахIалагу бувну махъ, тямаданал баян бувна Хъузала- Малик бакIчину къурув бачлачишиву Хъарас щун.

Дуаьгу дурну, Хъун-Хъузалал дургьуна хъарас, бивщуна гьанна. Ганала хъирив хъарас дургьуна цайминналгу. ЧIярусса щин дуртIуна гьарцагу хъарас дургьунайн, ххуйсса бакIлахъия хьуннав тIий.

Къурув хьуна бяст-ччаллу: лечлачаву, архъан кIункIу даву, ххяххан бувна дучри. Цалчинмур кIану бувгьуна Рамиз Кьадировлул (чал заллу – Чавтараев Ислам), кIилчинмур – Шамил ХIажиевлул, шамилчинмур – Жамал Къушиевлул. Вай бяст-ччаллаву гьуртту хьуминнан хъузалал чулуха тамансса бахшишругу хьуна. Бяст-ччаллал судьяну ия цинявнналагу вихшала дусса шяравачув ТIагьиров Юсуп.

Къурату бувкIун махъ, ахттакьунмай, байбивхьуна хъунмур мажлис. Жяматрал вакилтурал буллалисса ихтилатирттаву хъузалахь хъунмасса барчаллагь тIий бия ва байран лавайсса даражалий дурну тIий. Мажлисрал залуннал, Маликлул, барчаллагь увкуна шяраваллил жяматрахь, цинявгу чIарав бавцIуминнахь, дукрарду хIадур дуллай бивкIминнахь, балайрдайну ва къавтIавурттайну мажлис чIюлу бувминнахь.

Шиккува Кьуругу тапшур бувна ялунчIин хъарас щун уккантIисса Кьурбанов Минкаил Якьублул арснайн. Ванал цала ихтилатраву хъузалахьгу, шяраваллил жяматрахьгу барчаллагь увкуна, цува кьуру ласавриягу дакIнийхтуну ххарину ушиву бувсуна, хъиривмур шиналгу, жяматгу лагма лаган бувну, вава куццуй, тяхъану, ххуйну, байран гьан дансса пикри буссар увкуна.

Маликлул хъув лавсъсса шагу, щусса хъарасгу щалагу шяраваллил жяматран барачатсса хьуннав! Вава куццуй, Минкаиллул лавсъсса Кьуругу барачатну лавсъсса хьуннав! Укун ххарисса, ххуйсса байранну, ГьунчIукьатIув дикIу, вайми лакрал щархъай дикIу, чан къахьуннав!

Зиябуттин ХIажимирзаев
Суратру авторнал
ва ТIагьир АхIмадовлул