Ватандалул ххуллий жан дуллусса уссил аьпалун

Хъаннил байрандалул хьунийн «Россия-моя история» тарихрал паркраву хьунни жагьилсса дизайнер Хамизат КьурамахIаммадовал хъаннил янналул коллекция ккаккан буллалисса ихIсандалул акция.

Цувгу хас бувну бия Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жан дуллусса уссил КьурамахIаммадов МахIаммаднур МахIаммадмир­зал аьпалун.

ДартIсса арцугу Хамисзат дакIний бур хIакьину ватандалул мурадру биттур баврил ххуллий талатисса аьралитуран кумагран тIайла дуккан.
Хасъсса аьралий операциялий талатиминнан кумаг КьурамахIаммадовхъал кулпатрал ттинингу тIайла бувкссар.
МахIаммаднурдул жан дуллуну дур 2022 шинал апрельданул 17-нний.

Ва дуклай ивкIун ур МахIач­къалалив Кадетский корпусраву. Къуртал бувну бур генерал-адмирал Ф.М. Апраксиннул цIанийсса Каспийскаллал хьхьирил ва щинал транспортрал институт (Волжскаллал паччахIлугърал щинал транспортрал университетрал Астраханнал филиал).
2018 шиная шийнай къуллугъ буллай ивкIун ур Каспийскаллал флотилиялул хьхьирил пехоталул десантно-штурмовой роталуву.
Аьраличувнал аьпа абад бувну бур цува увсса Шамиллул райондалийсса Ассаб шяраву – дирзун дур кIичIираваллин цIа, МахIачкъалаллал кадетский корпусрал чIирайнгу лархъун дур аьпалул ула. ИвкIуну махъ дуллуну дур Чувшиврул орден.
Хамизатлул бусаврийн бувну, цIубутIуй ванил брендран цIа диркIун дур «Хамиз». Уссу ивкIуну махъ, шинал лажиндарай, даву дарцIуну дуссия тIий бур. Ттигъанну дунияллийн увксса чIивитIун ватандалул ххуллий чувшиврий жан дуллусса уссил цIагу дирзун, Хамизат даххана дурну дур цила брендрал цIагу.– уссил аьпалун дирзун дур «M NUR» тIисса цIа. Хамизатлул цуппагу бур лакрал жалин. Ванил лас ур Гьамиящиялшярватусса.

Зулайхат Тахакьаева