Барча буллай буру

[dropcap]М[/dropcap]ахIаммад-ТIагьирдул арс ХIажимирзаев Давудлун хъанай дур 85 шин.


Ва увну ур 1933 шинал Гьун­чIукьатIрал шяраву. Ванал тухум байбихьлай бур хъинну ххуйну аьрабрай дурккусса МахIаммад Садикьлуя – Хъуна Давудлуя.
Ппу дяъвилий Новороссийскалий ивкIуну, нинугу апатI хьуну, диркIуну, мюрщи­сса шанма ятин цайнува цив­ппа хъуни хьуну, чивун бувк­ссар.

Давудлул 1958 шинал къуртал бувссар Ленинградуллал технологиялул институт. МахIачкъалалив зий ивкIун ур Роспищепромрал институтрал заводрал директорну.
ХIурмат лавайсса Давуд! Жу цинявппагу, вил хIурмат бусса, ина ххирасса ичIусса шяравучутал, дакIнийхтуну барча тIий буру вихь ниттил ув­сса кьини!

ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, ххарисса чанна­сса шинну. Вихьхьун, вил кулпатрахьхьун цIуллушиву дулуннав, вила оьрчIал оьрчIру щаллу буллай оьрмулул уччиннин итаннав!

Ина ххирасса цинявппагу


[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай увну ур ттул ххаллилсса гьалмахчу, коллега, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин, Кьубиял шярава­сса МахIаммадов МахIаммада Сиражуттиннул арс.

Ка сававсса, даврил опыт бу­сса, Заннала хIакинну ля­хъан ув­сса МахIаммада Сиражуттинович кIулссар хъинну чIявуссаннан. Ва мудангу хIурмат-кьиматрай уссар архIал зузиминнал дянив, ишин-итан кIану бакъа ххирану уссар, ванаха дуаьрттай буссар ванал хъин бувсса, ччаннай бацIан був­сса цикссагу къашайшалт.

ЦIанакул МахIаммада зий ур МахIачкъалаллал 1-мур азарханалул хирургиялул хъунама хIакиннал хъиривчуну.
ХIурмат лавайсса МахIам­мада Сиражуттинович!
ЧIа тIий ура вин цIуллусса, лахъисса оьрму! ТIиртIунийн кагу диллай, увкуний махъгу бацIлай личIаннав!

Вил хIурмат бусса дус
Шихаьлиев Шихаьли


ДакIнихтуну барча тIий буру жула хъинсса дус ва ххаллилсса коллега Рукьижат Сулаймановахь бувсса кьини. Рукьижат Аьлиловна бур оьрчIащалгу, учительтуращалгу, чIахху-чIарахнащалгу хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса инсан.

[dropcap]Ч[/dropcap]Iа тIий буру ванин цIуллушиву, талихI-тирхханну. Вила душваралгу, миннал оьрчIалгу ххари буллай личIаннав ина бу­сса оьр­мулий.
Вил хIурмат бусса Ккурккуллал школалул
учительтал ва дуклаки оьрчIру