Къуппан-тIутIивгу, Ххувшаврил ттугъгу

[dropcap]Т[/dropcap]Iабиаьт тIутIайх дирчу­сса чIун. Цалчин лухччиний чантI учайсса тIутIун дараччи хIисав дайхьурчагу, жучIара зунттаву цалчин чантI учай, вана на шикку тIисса, хъахъира-хъахъисса къуппан-тIутIи.

Ххуллурдал зума-къирагъру вай тIутIал ца исвагьину чIюлу дурну дикIайча. Вана вай укун­сса кьинирдава­сса 9-мур майрал кьини Ккуллал райондалийсса 14-рагу шяраваллал школар­ттал дуклаки оьрчIру, культуралул зузалт, идарарттал пишакартал ва цаймигу чIявусса мухлукьат бавтIун бия ЦIаххуй Ма­ккаевлул гьалкалданучIан. Цинявннал каруннахь дия цала буттахъал, хъунбуттахъал, гъанминнал, чIаххуврал – дяъвилий гьуртту хьусса къучагътурал суратру. Вайннал суратир­ттая хIасул дурну дия «БивкIу бакъасса полкрал» дастта. Циняв вирттал най бия ца ххуллийх кувннащал кув щурщулий, амма вайннал укунсса щурщу бансса мажал къабивкIссар душманнащал талатийни. Вай цивппагу, утти кунма, цачIу бакъача, щалагу СССР-данул билаят мурахас буллалисса личIи-личIисса кIанттурдай талай бивкIссар. Вай суратирттая жухва ялугьи­сса вирттал цинявппагу сагъссар, уттавассар.
Ккуллал райондалия Хъун дяъвилий гьуртту хьун лавгун ур 2460 инсан. Миннава зана къавхьуну ур 1300 инсан. Къанавр­ттайн лавгун ур 800-нная ливчусса инсан. Гиккугу ливтIуну бур 100-ннийн бивсса инсантал. ЧIявусса бур, ятIатIар бакъа, бакIрачIан ци бувкIссарив хIа­кьинунин кIул буван къахъанахъисса чиваркI.
ЧIяйннал шяравасса Оьмаров МахIаммадлул канихь дия кIира сурат: ца – цала буттал Абакардулсса, цагу – бутта­уссил Варакьатлул. Ванал буттауссу 21 шинаву, кулпат бувну ца барз лагайхтува, лавгун ур дяъвилийн. Орджоникидзе шагьрулий бахьттагьалтрал училищагу къуртал бувну, хIаписарнал чингу ларсун, лавгун ур душман ххит уллан. Амма ци бакIрачIан бувкIссарив кIулну бакъар. Укунсса кьадар чIявуссаннан нясив бувссар.
Ккаккан дурсса чIумуй «Бив­кIу бакъасса полкрал» кьюкьа дарчуна ЦIаххуй Маккаевлул гьайкалданучIату Ваччавсса майдандалул чулийннай. Дастталул хьхьичI най бия хъинну ххуйну чIюлу бувсса Ххувшаврил ттугъирдащалсса тIивтIунмасса кIива машина. Шиккува бия дяъвилул чIумал сийлий бивкIсса балайрду итабавкьуну нанисса чIиви машинагу.
Ваччавсса майданнив бияйхту, гиккусса кIийла СССР-данул Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа райондалул бакIчи Рамазанов Шамиллул тIутIал чIапа бивхьуна, гайминнал Ххувшаврил лишандалун ккаллисса михакрал рангирал тIутIив дирхьуна.
Мунияр махъ тIиртIуна Ххувшаврил Кьинилун хас дурсса митинг. Микку махъру лавхъуна: Рамазанов Шамиллул, Загьидиев Аьбдуллул, ХIаммакуева Альбинал, Адамов АьвдурахIманнул, Маллаев Рамазаннул, Оьмаров МахIаммадлул.
Митинграл хъирив Ккуллал райондалул культуралул зузалт­рал, дуклаки оьрчIал ккаккан дурна хъинну ххуйсса концерт.
Гьай-гьай, шиккура майдан­далул зуманив дия хъинну на­хIусса, ччиманаща бисмиллагь буван бюхълахъисса солдатнал ккурчгу.