Буттал къатлул бухкIуллий

Ххуллункьини Гьун­чIу­кьатIрал шяравун бавтIун бия хъинну чIявусса агьлу. Ми цинявппагу бувкIун бия цилла чIяру-чIярусса давурттайну илданун багьавай ххирагу, бусравгу хьусса Мариян Илиясовал аьпа абад бан. Ванил бу­ттал къатрал чIирай ларчIунни аьпалул ула.

Зулайхат Тахакьаева
[dropcap]М[/dropcap]у иширай гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, Марияннул пикрилул ва давурттал оьрмулухунсса уртакьтал, «Дараччи» клубрал вакилтал, гъан-маччами, кулпатрал дустал, шяраваллил жямат. ТIутIал багъраха лавхьхьуну бия га кьини Марияннул буттал къатлул бухкIулу.

Мажлис тIитIлай, Рапи Аба­каровлул бувсуна миллат­рал маз, культура ва литература дуруччаврил цIаний ва ихIсандалул ххуллий Марияннул бартдиргьусса ххаллилсса давурттахлу му лайкь хьуну бушиву паччахIлугърал хъуни-хъунисса наградарттан: Аьрасатнал культуралул лайкь хьу­сса зузалал цIанин, Республикалул паччахIлугърал премиялун, «Арцул хьхьи» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса ихIсандалул ккурандалул лишандалун ва м.ц..

— Мариян бия эбратрансса кулпат ва нину, кумаграх мюхтажнал ялтту хъа личайсса инсан, — увкуна ванал.
Аьпалул улттуя пардав дуркьуна Марияннул хъунама арснал Маратлул, душнил Динарал ва арснал арснал Данияллул.

Гулизар Султанова, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса зузала:
— КьюлтI учин къашай­сса къювугу, къумашивугу дур дакIниву. Иттав макь кьакьавай дакъар. Аьрщарай кьарирт­сса хъуни-хъунисса давурттайну, баргъ кунна, гьарцаннан тIиртIусса дакIнийну, мукъул аькьилшиврийну, гьарца чулуха бювхъусса бушиврийну миллатрал пахрулун лайкьсса душ бия ва. Марияннущал зузиссаксса хIаллай ттун дакIний бакъар ванил оьвкусса чIумал «Дара­ччи» клубравусса ххюцIалунния ливчусса хъаннива цаннилвагу ттуща къахьунссар кусса цавагу иш. Хъунмасса карт багьссар миллатрай. Мариян кунмасса душру чIяву баннав!

Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул бакIчи:
— ЧIявуну хьунаакьин багьайва ттун Мариян ЧIибиевнащал. Жу жапрай бикIайссияв шаннагу райондалийн багьайсса буру­ккинттал, лакку маз ябаврил ялув. ЧIявусса хъуни-хъунисса мурад­ру дузрайн буккангу був­ссар – циксса луттирду итабавкьуну, школарттайх, библиотекар­ттайх къабавчIур ванил. Шаннагу райондалийн бияйва ччя-ччяни. Махъва-махъсса жул ихтилат хьу­ссар Гъумучиял базар цIу буккан баврил хIакъираву, Лакку мазрал байран дансса ниятрай буссияв. Ванил рухI ххари хьунну зун аьркин­ссару жува вания тихунмайгу.

Гулшан Хасаева, Марияннул ца яла хьхьичIунсса дус-ихтивар, пикрилул уртакь:
— ХIакьину жува бавтIун буру жунма цинявннанмагу аьзиз­сса Марияннул буттал къатлул бухкIуллий. Буттал къатлул бухкIуллияр гьарца инсаннал оьрму байбишайсса ва ми­ккунмару занагу шайсса – жула мархрачIан. Мариян хIакьину цила буттал къатлувунмай зана хьуссар, ГьунчIукьатIрал жямат­ралгу, щала миллатралгу пахруну. Цанчирча ванил бивзсса гьарцагу ша бия миллат цачIунмай баврил, миллатрал рувхIанийсса ххазина ябаврил ххуллийсса. Щала Лакку билаят пахрулий бикIантIиссар Марияннуя ттигу чIярусса шиннардий.

Даниял Магьдиев, Лакрал райондалул Хъунисриннал совет­рал хъунама:
— Хъинну бювххунни Марияннул бивкIу миллатран. Духкъалагавай дия кказитрай мунил хIакъиравусса жижара бавуртту. Цила уздансса тIуллайну хIалал дурссар ванил жулла чулухасса ччаву.
ГьунчIукьатIрал шяраву 10-мур класс лавкьуну, Мариян бувкIуна Ккурккуллал школалийн. Ххаллилсса хIаллу, иминсса ихтилат, куртIсса яру – хIакьсса зунттал душнил гьайбат. Найбуна итталун багьуна му гьарцаннан. АцIулчинмур классраву дуклай буссия ахIвал кIюласса душ. Ца базилух га душ цIусса пальтолуву бувкIуна. Зувиллийсса шинну ларгун махъ, га хъамитайпа бакIрайн багьну, цила дакIнийн бувтуна, пальто цинна Мариян Илиясо­вал дуллуну диркIшиву. ЧIивинияцIара диркIун дур мюхтажнан цIи­милул ка тIитIайсса хасият ваниву.

Асият Дандамаева, Гьун­чIу­кьатI­рал шяраваллил «Дараччи» ккурандалул хъунмур, учительница:
— Инсаннал цIа яшай ганал дурсса давурттайну. ЖучIара «Дараччи» ккуран сакин дурсса чIумал, жугу бюхъайкун жямат­ран агьамсса мурадру щаллу бан хIарачат буллай бикIайссияв. Жу дурсса чIирисса давриягума ххарину, барчаллагь тIий, оьвчайва Марияннул. Лаккуйн бувкIсса чIумал бивкIу хьусса ужагърайн­гу, хъатIи бувначIангу, кьини дуркнал ялунгу бикъавну къабацIайва. Мариян жун гьарцагу ишираву эбратну хьуссар.
ГьунчIукьатIрал школалул дук­лаки оьрчIал дурккуна Марияннун хас дурсса назмурду.

Аьпалул ула тIитIин бувкIци­риннахь барчаллагь тIий, Марат Илиясовлул увкуна:
— Жул ниттил къюкIливу бия гьарцаннансса кIану. Га дунияллия лавгун махъ хIисав-сан дуллан бивкIукун, жун бувчIунни жула нину миллатрал иширттаха нахIакь зий къабивкIшиву. «Илчи» кказит­рай дурксса макьалартту хьуннав, жухьва учай­сса махъ хьуннав гьарцаннал дакIнихтунусса бур, цIанил хIурмат бюхттулсса бур. Жул ниттил оьрму бяличIарчагу, бякъаличIантIиссар ванил пик­рирду. Жул кулпат вания тинмайгу даин миллатрал иширттал чIарав бацIлантIиссар.

Муния махъ цинявппа лавгуна Читтурув, Марияннул гьа­ттай алхIам буккин. Цила дакIниха лархьхьуну эмаратсса тIутIавун дахьларгун дия гьавгу.
Махъунмай нанийни, Сиражуттин Илиясовлул гьарцаннайх бавчIуна Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапиловал сакин бувсса «Халкьуннал балайлуву бивхьумур» тIисса ва Хизри Илиясовлул сакин бувсса «Миллатрал цIаний бувтсса оьрму» тIисса Марияннун хас бувсса луттирдугу.