Дайлсса турлил щаву кунмасса махъ

Теракт. Дайлсса турданул щаву кунмасса махъ. ОьхIалшиву, къюву, макь, бивкIу …гьарзат цивунна ларсъсса ца махъ. Ва махъ бавуннихха, цIу лагай гьар мудан дакIниву щаву.

2004 шинал декабрь зурул 31-нний, арснащал ва арснал щарнищал кIюрххилссагу дуркуну, даврийн лавгссия ттул чанна яру бусса уссу МахIаммадрамазан ва ванал кулпат, бакI-чурххал бювхъусса Фируза. Ххишала шаппай занагу къавхьуссия. Террористътал вайннах ялугьлай бивкIун бия къатрал хьхьичI. Тания махъ ттул нину-ппу мюрщи оьрчIал пIякь учин дурсса хлопушкалул чIуниягу ццах тIийнма бикIайва. Цивппа дуннияллия гьаннин му ццахгу къабувккуна миннава. ХIакьинусса кьинигу бурган къашай ттуща биту-ххитулул тIуркIурдахвагу. Циксса шинну гьарчагу, теракт тIисса мукъул базурдавун дутансса гьулусаншиву лагь къашай. Терактрал, нетIа чунни, ца чIентIвагу ххал хьуну, бавну къачча.

Къазразанну, паракьатну ца кIанай щябикIан къахъанай бивкIра Москавлив «Крокус Сити Холлдануву» хьусса терактрая ккалаккисса, баллали­сса гьантрайгу. «Крокусравун» Москавлив яхъанахъимигу, хъамалгу бухлайнма-буклайнма бакъарив.Тайннавух жувагу (Москавлив аьрххи багьний), жунма кIулциригу. Тайгу биривну лякъин бюхъайссия терактрал ххутIахьхьун. ХIатта жувагума. Бигьалаган, бялахъан бувкIсса инсантал рахIму бакъа кьатI бунни. ОьрчIругу. ГацIана оьккисса нигь дурххуна, террористътал ци миллатрал лякъинавав, ккавкказуллал тIий бухьувкун. Яла мяйжан бувна таджик миллатрал бушиву. Азарийла увкусса зат уттигу тикрал буван, жалладтал, ци миллатрал бухьурчагу, жалладталли. Жунма, чIяву миллатру бусса Аьрасатнавусса агьалинан, къабучIиссар миллат ва дин цIакьлин дугьлан. ТачIавгу. Амма, аьратталсса ппурттуву, куннан кув къабувчIавуртту, бяст-ччаллу, лагьу-лахъунтту цIакьлин бувгьуну, жува куннайн кув бичин, лулттучIин цIу дишин ччисса гужругу чансса бакъассар. Аьрасат иттав къалану бухьувкун, лиян бувансса чаранну ляхълахъисса.

Хъуни-хъунисса баларду билаятрай хьувкун, агьали я цачIунмай бай ягу кIи-шан бищун бай. Аьрасатнал агьалинал ккаккан бунни цивппа ласу-къасурдал, гьану бакъасса хавардал ччарнийн бакьин, куннайн кув бичин къабацIайсса агьлу бушиву. Къаччинан ччикун къавхьунни. Гьай-гьай, цуксса кьурчIинугу, ливтIуми уттава буккан буван къахьун­ссар. ОьрмурдацIа бунни тахсир ба­къасса инсантал. Террористътурал хатIри, аьдатри тахсир бакъаминнайн гьужум баву, чапхунну дуваву. Оьттул ттур дуваврийну билаят къирмишан буванну, ччар дуванну, агьали гьалакIу буванну тIисса мурадмур ссайнчIав къабувкссар ва къабуккантIиссар. Аьрасат – чаннал ва чаннаннил билаятри. Аьрасатнал душмантураща лялиян бан, бухIан къахъанахъимургу мури.

ПатIимат Рамазанова