Буккияра кказитрай бивщумур:

Ва нюжмардий итабавкьусса «Илчилий» гьаз буллай бур агьамсса масъалартту.

Буккияра кказитрай бивщумур:

-Оьсса зулму ва халкьуннал чувшиву

-Дайлсса турлил щаву кунмасса махъ

— Гъурбатрайгу бусравну бур

-Караматсса чIунил заллу

-«Ватандалул цIаний жан дуллунни»

— Гьарцагу чулийнай гьунар ххисса зунтталчув

-Лакку мазраясса ихтилатру

-Ссурвал ЛухIуевхъул нигьач\исса тагьарданува бувккунни

-«Классика театрдануву мудан аьркинссар»

— АхIмадлул гьунарду

-Вирттаврал зумунусса багьу-бизу

-Муса Маннаровлул дурсса дарсру

-Лаккудушнил ва ярудушнил выставка

-Рамазан зурул ливчIми гьантрац\унсса маслихIатру

 

Нагу МахIаммадова Арузат