Дагъусттаннал вацIлул хозяйствалул ябуллай бур вацIрал фонд

Мартрал 6-нний ДР-лул вац\лул хозяйствалул комитетрал председатель Вах\
аб Аьбдулх\амидовлул Дагестнская правда кказитрал площадкалий
бунниПресс-конференция. Ванал бувсунни 2023 шинал дурсса давурттал х\
асиллая ва гьашинумур шинал масъаларттая. Аьбдулх\амидовлул т\
имунийну, ларгмур шинал бювхъуну бур бартбигьин вац\рац\ун ц\у дагьаву
чанг даврил масъала бартбигьин- республикалий хьуну дур дурагу 2 ц\у
дагьаву 392 гектарданий. Х\акьину ххал дигьлай бур вац\рац\ун дагьсса ц\у
лещан даврил, ц\у дагьаврил хьхьич\алу кьукьаврил цач\ун дурсса план ц\акь
даврил цач\усса план.

«Экология» т\исса нацпроект бартдигьаврил задачартту ларгсса шинал
биттур бувну бур 100 процентрал.