Сивсуну лавхъунни Дагъусттаннал зунттурду

Вай гьантрай Дагъусттаннай цIунилгу хьунни аьдатравун дагьсса (гьашину ва ххюлчинсса хъанай дур) зунттурдайх лечаву – Dagestan Wild Trail.

Лечаву хьунни мукьра дистанциялий: 15, 35, 65 ва 120 километралийх. Шикку гьуртту хьунни 2 азарунния ливчусса спортсментал. 120 километралийх лечин наниминнал старт дайдирхьунни Ккурккуллал шярава, 65 километралийх лечин тIими бувкIунни Гергебиллайн, 15 ва 35 километралийх лечинми – Ирганайливн.
КIицI лаган, ва мероприятиялул лагрулий гьурттучитураща бюхъай гьарица шинах караматсса зунттал Дагъусттан ххал бан. Спортсментурал маршрут дия захIматсса кIанттурдайх – ратIавух, зунттавух, жегъир ххуллурдайх, кIанттул колорит ядурсса шяраваллавух.
Цала-цала язи бувгьусса манзиллайхгу левчуну, циняв спортсментал бувкIунни финишрайн УнцIукIуллал райондалийсса Шамилкъала поселокрайн. Шикку тIиртIуну дия Дагъусттаннал халкьуннал сянатирттал выставка. Ва ххал дан увкIун ия Дагъусттаннал туризмалул ва халкьуннал художествалул сянатирттал министр Эмин Мерданов.
– Хъинну яргну ккаккан дурну дур жула районну, миллатрал тарих, культура ва аьдатру. Мероприятиялул хъамаллурал ва бувххун бувкIсса спортсментурал гъирарай ххалдантIиссар караматсса экспозицияртту ва жула нахIу-нацIусса дукрарду. Гьашинусса лечаврий чIявусса инсантал гьуртту хьунни. Ва лечаврийну жучIара тIитIлатIиссар туристътурал сезон, – увкунни ванал.
КIицI лавгунни мероприятие сакин дуршиву Дагъусттаннал Туризмалул ва халкьуннал художествалул сянатирттал министерствалул ва Wild Trail командалул.
35 километралул манзилданий левчусса командалуву ия цIанихсса жула альпинист Зиябуттин ХIажимирзаевгу.
– Лечавриву гьуртту хъанахъисса чIявуми бия Аьрасатнал личIи-личIисса регионнаясса хьхьичIунсса спортсментал. Жул ххуллу хъинну захIматсса бия. Ца зунттуйн гьаз шавай, бучIавай, яла гамур зунттуйн лахъавай-бучIавай, башттан хьуру. Хъиннура захIматсса хьунни махъва-махъсса зунттуйн лахъаву ва ялавай бучIаву. Най бивкIру цIансса хьхьуну, ненттабакIрайн лавхсса чирахърал чаннай.
Аьмну жу лавхъру 1900 метралийх, яларай ритарду 2000 м. КIюрххил ссят 10.00 хьусса чIумал бувккун, ссят 20.00-нний бувкIру финишрайн. Щала ххуллу битарду 9 ссят ва 55 минутрал дянив. Ччаннай бацIан къахъанахъисса куццуй бувххун бияв.
Жул командалуву (35 км. лечин бувкIсса) ия 970 инсан. Дагъусттаннаясса чансса бия. ХъунмурчIин Аьрасатнал регионная бувкIсса бия. Мероприятие лавайсса даражалий сакин дурну дия, рязину ливчIра гьртту шаврия, – буслай ур Зиябуттин.
Андриана Аьбдуллаева