Аьраличувнащал хьунабавкьунни

Тталаткьини Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, лавгунни хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава кIира нюжмардийсса игьалаган увкIсса Исакь СалихIовлухь аврав учин. Исакь СалихIов, 2022 шинал сентябрьданий Аьрасатнаву мобилизация баян байхту, Лакрал ва Ккуллал районная цалчинминнавух лавгссар хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун.

Зулайхат Тахакьаева
Исакь ялапар хъанай ур Гъумук.
Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкунни Исакьлул нитти-буттахь арс ватан ххирану тарбия аврихлу, чялишсса гражданшиврул хIучча бушиврухлу.

«Мобилизация дахьра баян бувсса гьантрай, агьалинаву сукку хьусса аварагу хIисав бувну, жагьилтуращал цукун, ци мазрай гъалгъа тIунссарив къакIулну ливчIсса чIумал, зу талан насияра учин маз кIура баллай бакъая, Исакь цала хушрай военкоматрайн увкIун: «На най ура», – куну, цайми жагьилтуравунгу гьавас бувтун, лавгунни. Лажин кIялану биттур буллай ур ватандалул хьхьичIсса цала чувшиврул бурж. Хасъсса аьра­лий операциягу къуртал хьуну, саламатну ххувшаврищал зана хьуну, ина хьунаакьлай ккакканнав жува ччясса мутталий», – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.

Исакь талай уссар Запоржскаллал областьрайсса дяъвилул иширттаву. Ванал бувсунни аьрайсса тагьардания, тикку талатисса жула ватанлувтурая. Барчаллагь увкунни райондалул бакIчитурахь цала кулпатрах дуллалисса къулагъасрахлу.

Юсуп МахIаммадовлул цIув­ххунни кулпатрал буруккинттая. Цувагу, администрациялул зузалтгу СалихIовхъал кулпатрал чIарав гьарца ишираву бацIан хIадурну буссару увкунни.
Исакь махъунай гьан тIий ур ва зурул 17-нний. Пикри бур тихунай ачиннин ванайн «Илчи» кказитрал редакциялийн оьвчин.