Язиминнал аьпа ябаншиврул

Ларгсса нюжмардий, Буйнакскаллал райондалийнсса аьрххилул лагрулий, Дагъусттан Республикалул бакIчи ивунни Лувмур Къазанище шяравун, Сайкумовхъал кулпатрал Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса цала арснал, МахIачлул, аьпалун бувгьусса багъ ккаккан.

Зулайхат Тахакьаева
ДакIнийн бутан, багъ бувгьуссар ларгсса шинал. Ши­кку 90 гектар дугьайсса аьрщарай Сайкумовхъал цала арснан, МахIачлун, цIа куну бувгьуна Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса аьра­литурал аьпалун хас бувсса багъ. ХIакьинунин ва багъраву бувгьуну бур 300 мурхь. Хьусса бакIлахъия дачIлан дакIний бур ахIвал кIюласса кулпатирттайх, пансионатирттайх.
Мурхьру бугьавриву чялишсса гьурттушинна дуллай бур язими ливтIуну махъ къювулул цачIун бувсса аьралитурал ниттихъул, щахъами, ссурвал.

Сергей Меликов увкIсса кьинигу, ми бувкIун бия багъ урттуцIа марцI бан, мурхьирдал ялтту буккан.
Республикалул бакIчинащал жап тIий бунува, вайннал бувсуна «Сила матерей» ккурандалул проектирдая: чIал къавхьуну дунияллийн буккантIиссар хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллуминнал аьпалун хас бувсса лу, (лу итабакьлакьиссар Москавлив Мюхчаншиву дуруччаврил министерстволул кашилуцIух), чIал къавхьуну Ленинкантлив буллай байбишинтIиссар хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса аьралитурал цIанийсса мизит.
КIицI бан багьлай бухьун­ссар, ванияр хьхьичIва респуб­ликалул бакIчинал Сайкумовхъал кулпатрал сипта хъинчулий ккарккун, муниципалитетирттал бакIчитурайн оьвчаву дурсса «Аьпалул багъру» бугьлан гьарца райондалий.

– «Аьпалул багъру» аьркинссар гьарца райондалий чувшиврий жан дуллусса цумацагу талаталая аьпалунсса мурхь бугьаншиврул», – увкуна Сергей Меликовлул.
«МахIачлул багъравунсса» аьрххилул хъирив республикалул бакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи МахIач Оьмаровлул районнал ва шагьрурдал бакIчитуращалсса батIаврий агьамсса масъаларттаву хьхьичI ххуттай кIицI лавгуна Дагъусттаннал шагьрурдай ва районнай бугьлан ккаккан бувну бушиву хасъсса аьра­лий операциялий чувшиврий жанну дуллусса аьралитуран цIа кусса «Аьпалул багъру».
ХIакьинунин ми багъру бугьлансса маслихIат ккавккун бур 11 муниципалитетрай.

Вайннал маслихIат бувну бур мурхьру бугьлан шяраваллал зума-къирагъирттай, санитар тIалавшиннардугу дурурччуну. ХIукуматрал кабакьу буван тIий бур миннух аякьа дуллан.
– Сергей Меликовлул тIалав бувна ва проект анавар буккан баву, мисалдаран бувцуна Сайкумовхъал цала арснан, хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса МахIачлул аьпа­лун бувгьусса багъ.
– Дулара инсантурахьхьун цала язиминнал аьпа ябансса каши. Му махъун къабувтун щаллу бан шайсса мурадри. Ххал бара Буйнакскаллал райондалий бувгьусса багъ – ва бувгьуну бур кIия инсаннал, ва бугьансса аьрщи ккаккан дурну дур райондалул каялувчитурал. Бигьану дан шайсса даву – захIматгу, чIалгу мадулларду. ДакIнийхтуну дузрайн дуккан дувара ва даву!» – увкунни рес­публикалул бакIчинал.