Цанагу, чингу усса чув

[dropcap]К[/dropcap]арашрал шяраватусса Тажуттиннул арс Мирзаханов Сяид ниттил увну вай гьантрай кIицI лаглай ур 80 шинал юбилей.

[dropcap]С[/dropcap]аэдлул ттинин бувтсса оьр­мулул манзилданух ябивтукун, дахIалай чинсса бакъа къаличIлачIисса хханссар: увну ур бюхттулсса ва чиву цIа ххуй­сса Карашрал шяраву, хъуна хьуну ур ишгу, махъгу мудан най бивкIсса буттал къушлий, щарну бувцуну бур цанма чIаххувсса Гьуйннал жямат­рал дянив ца яла бакIрал ххуймур душ, бувну бур кIия арс ва кIива душ, зий ивкIун ур (зий уссар хIакьинусса кьинигу) цалла дакIнин кьамулсса, ма­ччасса даврий.
Жула зунттавун цалчин­сса автобусру занан бивкIсса шиннардия шинай хIакьинусса кьининийн пассажиртал ххила­ххаврицIун дархIусса даврий зузисса Мирзаханов Сяидлул цIа къабавсса, къакIулсса лак хъинну чансса бакъа къалякъинтIиссар. Миннавугу хъинну чIявусса лякъинтIиссар ванайн барчаллагьрайсса, билет буну-бакъа, захIматшиврухун багьсса чIумал, мудангу Саэд хъинну лякъайсса ивкIун тIий. Цанагу, чингу усса чувну ивкIун тIий.
Оьрмулул юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Саэдлун цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту. Яаннав ина Заннал винагу, вилацириннангу!

Дустал, гьалмахтал,
цинявппагу ина ччими