КIюрххицIун чIумалсса щугълурду

[dropcap]Ж[/dropcap]ул Вихьуллал шярава кIюр­ххил ссят ряхра шавайсса чIумал бачай 15 инсан шяикIайсса «Газель» машина. Нава ахьтта Ваччав гьан карчI хъанахъийни, машина пассажиртал буцин Ва­ччав лагайсса бухьувкун, лях-карах нагу муний лагара. Мукун лавгссияв уттигъаннугу.

[dropcap]Д[/dropcap]ия кIинтнил цIан-чаннавусса чIун. Ссавгу даруну, чан-кьансса дакъа, ттуруллив дакъая. Дия дяркъугу. Ва дякъийн жул Вихьуллал инсантурал аяз дяркъу учай. Аяз учайсса бур дарусса ссав ду­сса хьхьунусса дякъийн.
Бия бачIи бувцIусса барзгу, лагмасса зунттурду чанна лахъан бувну. Му кIюрхнил суратрах урувгсса чIумал, дакI ххари хъанахъисса асардугу чурххавун бухлай бия. Ми асардугу ягин хъанан бивкIуна, машина шярава бувккун, ЦIуйшиял шяраваллил чIарах нанисса ххуллийх ялавай бачайхту. Лакрал райондалул цаппара шяраваллу, Ккуллал райондалул Вихьуллал, ЦIуйшиял, Хъюйннал, ЧIяйннал, Ваччиял, СумбатIуллал шяраваллу дия ца аьламатну ранг-рангсса чирахъирттал пперххатIи дурну. Да дияхха ца ххаллилсса сурат. КIа сурат лахьлай дия аьламравусса шяраваллаха. Циванни мукун дикIан къабучIисса? Мува лахIзалий ттун дакIнин агьуна жула космонавт Муса Маннаров. Мунан хас був­сса цалва шеърилуву МахIаммад-Загьид Аминовлул куну буссар:
Ххуллухъин баннав, Мусай,
Мяйлчинмур ссавний хъянгу,
ЛухIи-цIансса аьламрал
ЦIаннай чани лахъангу!

Муна му жула Мусан ххал хъанай диркIсса цIурттал дунияллуха лахьлай дия жула шяраваллурду. Жула шаэрнангу янилун дагьайхьунссия вай цIан-чаннаву пар-пар тIисса лакрал шяраваллу. Бюхъайхха жула лакрал шяраваллу, шаэрнал дакIнийсса умуд бартлавгун, мяйлчинмур ссавнийсса инсаниятрал лишаннуну дикIангу. Хъян бикIарухха жува, дакIнихтуну дакI ххари дуваймур янилун дагьни.
ХIайп, азарийлагу хIайп, укун жуцIунна даркьусса, муданна оьвтIисса тIабиаьтрал билаятрайн бур жула инсантал ттиликI рутлай. Телевизорданувух ккаккан буллай бур Аьрасатнал Ссибирнавусса билаятирттайсса тIюпанну, 56 градус дякъил дусса кIантту бур. Гъилисса Африканавун марххала бувну, инсантал банмур бакъа ливчIун бур. Лакку билаятрайрив, хьхьурай дяркъу хьурчагу, ахттавай баргъ бивтун, гьарца зат пар-пар тIун дикIай. Чув бурвав лыжардай, чанардай, кканккай бигьулт?
Ккуллал райондалул сий гьаз дуллай, ванил тIабиаьтрай бивщусса мугьруну хъанай бур, циксса ябитларчагу, дакI къадуччай­сса, ялагу, ялагу зиярат буллай ацIан ччисса Щуну-Зунтту. Бухьхьияра зувагу, шагьрулул инсантал, ххаллилсса тIабиаьтрая нахIала буван!