СалихIатлул культуралул дуниял

[dropcap]В[/dropcap]а хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун.

[dropcap]Л[/dropcap]ахъисса гьухъа, бакIрай – жула ниттихъал буттукьрава­сса тIутIащалсса лачак. Явара, лачак цурдагу мукун бакIрайн, хъачIунттайн дутаврил хъамитайпалул сий ягин дуллай дия. УрчIамур канихь – ппалул бувцIусса, щяпрая бувсса исвагьисса чIапа. Ппалул ялувгу – дуллай дайдирхьусса ххаллащалсса зукка. Киямур канихь – лухIи навтлил чирахъ. Ччаннайгу – ца исвагьину чIалачIисса бурчул усру. ЧIалай бия ва жула лакку аьдатрай дуссухун нанисса хъамитайпа бушиву. Дуссух оьнна чIун гьан къаданшиврул ларсун най бия ккургъанну дуллансса ппал ва зу­кка. Ва хъамитайпалул хIасул бувну бия щаллусса лакрал миллатрал аьдатирал симфония. ЦичIав ххи­сса дакъая.
[dropcap]Я[/dropcap]ла ттухь ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул директор СутIаева ПатIиматлул бувсуна га чIапущалсса хъамитайпа цала шяраваллил культуралул къатлул цIуну бивтсса методистка Алхасова СалихIат бушиву. ТIайлабацIу хьуну бия ЧIяйннал культуралул къатлун. Гания махъ ца шинава СалихIат ЧIяйннал культуралул къатлул директорну бивтуна. Утти­гъанну на, ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлувун лавгун, гъанну кIул хьу­ссияв СалихIатлущал. Ванил бувсуна ттухь цила оьрмулул шиннардива­сса цаппара затругу.
— На бувссара ЧIяйннал шяраву 1960-ку шинал. Ттул буттайн Юсуп, ниттийн ПатIи учайссия. 1978-ку шинал на къуртал бувссар ЧIяйннал школа.Гава шинал на дуклан бувхссияв Буйнакскалий­сса финансирттал техникумравун бухгалтертал шайсса отделениялийн.Техникум къуртал бувайхту, зий бикIайссияв ЧIяйннал ттучандалий. Яла 7 шин дурссар Ваччав луттирдал ттучандалул хъунмурну зий. Гичча на лавгссара ОНО-райн бухгалтерну зун. Бухгалтерну зий на дурссар 27 шин. Бю­хъай шикку хIасул хьун бухгалтерну зий бивкIсса инсанная цукун хьуссар культуралул зузала тIисса суалгу. Школалий дуклакиний на мудан гьуртту шайссияв художествалул самодеятельностьравух. Дия ттул дакIниву муданнагу жула халкьуннал аьдатирттал, багьу-бизулул чулийннайсса кIункIу тIавугу. ОНО-рай зузисса шиннардийгу на клуб­рал давурттавух гьуртту шайссияв. ДакIний ливчIуна оьрчIнийва чIунархIал душварал бувайсса ссихьрал хъатIивгу. Нава ЧIяйннал культуралул къатлул зузалану нанисса чIумал, райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул тIайланма: «Хьунссарив вища му даву дуван?» — куну цIувххуна. Нагу: «ХIарачат банна», — куссия…
Ттун, буниялагу, хIарачат буллай ккавккунни СалихIат цуппа зун бивкIния шиннай Ккуллал райондалий хьусса байраннай, фестивальлай, хъарас щаврил кьинирдай, цIусса шин хьунадакьлакьийни. Хъиннура янилун дагьанну сакин дурну дия ЧIяйннал шяраву­сса «Хъарас щаврил» кьини, СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин хъанахъисса байрандалул кьинирду. Оьрмулул 21 шинаву Алхасов Шамиллущал ташу бувну бур СалихIатлул, амма шанна шинава, 1983-ку шинал апатI хьуну, ванил лас ахиратравун лавгун ур. Канихь ливчIун бур арс ва душ. Ванин цинма багьну бур вай хъуни буван ва оьр­мулул ххуллийн бичин. Цала бу­ттан, Шамиллун, цIасса ванил арснал къуртал бувну бур Политех техникум ва Автоххуллурдал институт. Зий ур цIана МахIачкъалалив му­ххал ххуллул таможнялий. Душ Наталия зий бур Москавлив оьрчIал багъраву. Вайннал бур цала-цала кулпатру. Амма нину вайннан тачIав хъамакъаритай.
— КIулсса зат бур, ца инсаннаща укун жаваблувсса даву цащаралу дуван къабюхъайшиву. Ттун кумаг бувай, чIарав бацIай школалул учительтал, дуклаки оьрчIру, шяраваллил актив, ЧIяйннал шяраваллил бакIчи МахIаммадов Ися ва м.ц. Байраннай, фестивальлай жул ЧIяйннал шяраваллил ккаккан дувайссар жалин дурцуну лагаврил ­аьдат. Жул шяраву ччянияцIа ду­ссар «ЧIяйри душ» тIисса къавтIаву. Ва къавтIаврищал жул культуралул зузалт лавг­ссар Москавлив, Туркнавун ва чIярусса цаймигу фестивальлайн. ЦIана ва къавтIаву дачин дурну бур ЧIяйннал школалул дуклаки душру. Гьуртту хьусса кIанттурдаятугу мудан дипломирттащал ва грамотарттащал зана шайссар. ХIарачат буллай бура бакIрайн лавсмур бартбигьин, — тIий бур СалихIат.

ЧIа учинну СалихIатлун культуралул даврил ххуллий хъуни-хъунисса тIайлабацIуртту.