Чан хьун ритлай бакъар аякьа

Лакрал райондалул хъуниминнал муданнасса аякьалулу бувгьуну бур Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ватандалул мурадру буручлачиминнал кулпатру.

Ва базилухьгу, Кьурбан байран барча дан, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул сипталийну, Щардал шяравасса ишбажаранчи Исмяил Бургъуевлул кабакьаврийну, кIива оьл бивххуна аьралитурал кулпатирттан. 320 кг. дикIул дарчIуна 33 кулпатрайх. ДикIущал гьарца кулпатран ца-ца къурши помидордалгу буллуна, цал цIа кIицI мадара куну тавакъюгу бувну, райондалиясса меценатнал.

Хасъсса аьралий операциялий арсру, ласру гьуртту хъанахъиминнал барчаллагь увкуна Юсуп МахIаммадовлухь, цала кулпатирттахсса аякьа ва къулагъас чан къадуллай бушивугу кIицI лавгун. Кьурбан байрандалийн дурсса къулагъасрахлу барчаллагь увкуна меценатътурахьгу.

Зулайхат Тахакьаева