Буттал шяраву байран кIицI ларгунни

Бусурман агьалинан агьамшиву дусса Кьурван байран шанма гьантлий най дия жула республикалий. Байрандалул гьантрай аргъ дирзун дия Хъусращиял шяраву. Ва кьини лахъа-хъунсса даражалий кIицI ларгунни жяматрал. Шагьрурдайссагу, шяравуссагу Хъусращиял жагьилтурал аьдатрайн бувну, дурну дуаьрдугу, бувну биххурдугу, ахIвал кIюласса кулпатирттан бутIригу бувну, шяравусса оьрчIан ххаллилсса байран дунни.

Байран кьинисса ссупралул лагма лаган бувна шяравусса жагьилтал ва мюрщисса оьрчIру. Бувна жагьилтурал ва оьрчIал дянивсса спортрал бяст-ччаллу. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса ва гьуртту хьусса оьрчIан буллуна дипломру ва бахшишру.
Жяматрал цIания оьрчIан ххаллилсса байран дурсса жагьилтурахь барчаллагь увкуна Хъусращиял шяраваллил бакIчи Арсен Алларазуевлул.
– Ххирасса Хъусращиял жямат! Барча буллай ура бусурман халкь хIаж буллалисса гьантрай кIицI лаглагисса Кьурван байрандалущал. Жула жяматрал дянив мудангу буссар сахаватлувсса, иш багьний куннал чIарав кув бацIан ва мюхтажнан ка тIитIин хIадурсса инсантал. Хаснува цIанасса ппурттуву инсантал бур бюхъайссаксса чIярусса ихIсандалул давурттавух гьуртту хьун чялиш буклакисса. Барчаллагьрай ура ва бигьа бакъасса ппурттуву оьрчIан байран давривух хIала бувхсса жагьилтурайн.
ХIажлийн лавгминнал дуаьрдугу, Кьурван бивхминнал цадакьагу Заннан кьамулсса хьуннав, дунияллий дакьаву хьуннав, каши ххи даннав, – увкуна ванал.
Шиккува бусан, байрандалул лагрулий, шяравусса жагьилтал цачIун хьуну, гьану бивзуна чак байсса хъун бакъасса къатлул. Ва буллалиссар ххуллулсса уххансса сант дусса, футболданий бу­ккайсса майдандалул чIарав.

Имара Саидова