Аьраличунан ларайсса награда дуллунни

Аьрасатнал кьини кIицI лаглагисса шадлугърай Лакрал райондалул администрациялий райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул Украиннал аьрщарай наниссса хасъсса аьралий операциялий ккаккан дурсса чувшиврухлу ва къучагъшиврухлу ЯтIуев Аьбдуллагь Мударислул арснан дуллунни Суворовлул медаль.

Аьраличу наградалийн кка­ккан увну ивкIун ур 2022 шинал июньдалул 11-нний Аьрасатнал президент Владимир Путиннул къулбас дурсса Указрайн бувну. Аьбдуллагь ур Щардал шяраватусса. Аьралий къуллугъ буллай ивкIун ур Брянскаллал областьрал Клинцы тIисса шагьрулий мотострелковый полкраву.
2020 шинал аьралий бурж лахъайхтура чирчуну дур тиккува ацIансса контракт. Хасъсса аьралий операция нанисса кIанттурдай талай усса ур цалчинсса гьантрая шийнай танкардал батальондалуву танкалул командирну.

Аьралий гьалмахчу танкалува ххассал аврихлу лайкь хьуну ур «За боевые заслуги» медальданун.
«Ххассал хьурча, на вин ттула ватан ккаккан данна», – увкуну бивкIун бур таний Аьбдуллагьлул аьралий гьалмахчунахь. Цала махъ бацIангу бувну бур.
Суворовлул медальгу аьраличунан дуллуну дур аьралий гьалмахчу ххассал аврихлу. Хар-хавар бакъа душманнал гужру ялун бивсса ппурттуву, Аьбдуллагьлул танкалува уккан увну ур бронежилет дакъасса механик. Цува бронежилетраву ухьувкун, цала хъазамрах кIучI уллай, мюхчансса кIанайн уккан увну ур. «Ина хIакьсса виричура. Барчаллагь вин хъунмасса, Аьбдуллагь! Урувччуну лякъиннав ина Заннал!» – увкуна Юсуп МахIаммадовлул.

Зулайхат Тахакьаева