Буттахъан лайкьсса арсру

Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалуву хьунни Ххувшаврил байрандалун хас дурсса «Буттахъан лайкьсса арсру» тIисса цIанилусса мероприятие. Шикку гьуртту хьунни Хъун дяъвилул Ветерантурал советрал вакилтал, Авгъан дяъвилул иширттал ветерантал, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялул гьурттучитал ва вайннал нину-ппу.

Мажлис байбихьлахьисса ихтилат бувна Национал библиотекалул директорнал хъиривчу Сарат Жабраиловал.
– Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъви къуртал хьуну гьашину бартлаглай дур 79 шин. Жула халкьунначIа Ххувшаврил байрандалул кьимат ххишаласса бур. ХIакьину билаятрай хасъсса операциялул ишру нанисса ппурттуву му хъиннува асар хъанай бур. Хъун дяъвилул ва цIанасса аьралий иширттал щавщи биян къабувсса цуя-ца инсан ва цуппа-ца кулпат бакъахьунссар. Жува буржлувссару жула тархъаншиврул цIаний жанну дуллай бивкIминнал ва хIакьинусса кьини хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса вирттаврал аьпа абад буллан. Жува барчаллагьрай бикIан аьркинссару жула аьрщи душмантурацIа марцI дуккан дуллай талатисса ва аьпалул хьусса аьралитурайн. ХIакьинусса кьини вай вирттал ялун нанисса ник Ватан ххирану тарбия даврин эбратну хъанахъиссар, – увкунаванил.

Хъирив ихтилат бувна Авгъан дяъвилул ветеран, Ккавкказуллал халкьуннал Виричу, халкьуннал артист Аьбдуллагь Фаталиевлул.
– Ватан ххирашиву, иш багьний дуруччин хIадуршиву — вари жула бучIантIимунил яла кьянкьамур гьану. Ванил агьамшиву хъиннура асар хъанай дур хасъсса аьралий операция нанисса ппурттуву. Махъ бакъа, ххувшавугу ласунтIиссар жура. Ссавургу, кьянкьашивугу дулуннав аьралий операциялувух гьуртту хъанахъисса аьралитуран ва миннал кулпатирттан, – увкуна ванал.

Мажлисрай аьралитуран хас бувсса шеърирдугу бувккуну, балайрду увкуна «Гулливер» школалул 3-мур классрал дуклаки оьрчIал.
Ахирданий Сарат Аьбдуллаевнал гьурттучитурахь барчаллагь увкуна.

Имара Саидова