«Басират-Бакъухъ» ва «Курочка-Рабият»

ХIакьинусса кьини интернетраву бигьанна лякъин бюхълай бур чIярусса клипру, роликру, мультфильмру. Вай дур профессионалтурал дуллалисса, мяйжаннугу инсантуран нувш дизанссагу, царайгу телефоннал, планшетирттал кумаграйну хIазран кунна ялттурату дурссагу. Мультфильмру сакин дайсса программартту лахьлангу, щурущи дуллангу шайсса дур личIи-личIисса журардай. Ва даврихух машхул хьуну, гъира буну, инсантуран тамаша дизансса, тяхъасса, оьрчIи-кIурисса мультфильмру дуллай ур Абакар Саидов. Миннул ляличIишивунугу хъанай дур вай лакку мазрайсса душиву. Абакар, «Илчи» кказитрал сайтрахагу зий, оьннасса чIумал лакку мазрайсса караматсса мультфильмругу сакин дан хIарачат буллай ур .
Хьунни жул дянив ихтилатгу.

Абакар, та айивхьура ина му касмулуха зий, чув, цукун дувара ми?
– Ттун мяълумну дакIний бакъар нава та айивхьуссарав, духьунссия 2000-ку шин. Та дия компьютерду дахьва бувксса, багьлулгу ххирасса, цивппагу хъунива-хъунисса бусса чIун. ЦIанарив интернетрал замана бур, техника хьхьичIуну лирчун дур, бигьашиву хьуну дур. Суратру дуллансса планшет ва хасъсса программа духьурча, цамур цичIав аьркинну дакъар. Ва давриву – инсаннал хасият, хъярч бан кIулшиву, гьавас бушиву, хияллал дургьусса дакI душивур агьаммур. Яла, тIурча, лархьхьумуний гьашиву къадурну, цIушиннардал хъирив уклай, идеяртту ляхъан буллай, шавкьирай зузавур. Дурсса давриву чIалан дикIайнуккар инсаннал бивхьусса захIматрал хIасил.

— Цуксса чIун лагай ца мультфильм дуван?
– Ми дуссар жура-журасса: сурат дирхьуну дувайсса, ссихьрая, пластелиндалия, къундалух пюрундалий накьич дихьлай дувайсса. Яла захIматмур дур 3Д анимациялулми. Вай дулланшиврул ларайсса кIулшиву дикIан аьркинссар. Вина кьамулсса персонаж ляхъан увну, муницIун тIабиаьтгу ца лащан дурну, жанаварт, ичIаллил хIайвант ишла бувну, кунницIун кув бахIайссар сюжетрай, щурущи байссар, компьютерданул тIурча, вайннуцIун даркьусса видео дувайссар. Ца мультфильм дуллай ца нюжмаруксса чIун лагай. Бюхъайссар барзгума гьан. Шикку компьютерданул бияла хъунмассар. ВаницIунма вайннуха зузисса инсаннал дакIнил макьулулгу хъунмасса иш буссар. Инсантуран, оьрчIан гъира багьан бан хьунсса гьунар бикIан аьркинссар. Мукун бакъахьурча, мультфильм дуваврил мяъна дакъассар, интернетраву муних уругайсса цучIав къаикIантIиссар.

— Буссарив жучIава ми дан лахьхьин байсса кIантту?
– ЖучIава МахIачкъалалив бакъануккар, Москавлив, Петербурглив ва Екатеринбурглив буссар. Агарда цайнува цува лахьхьин ччисса инсан ухьурча, интернетрава хьунтIиссар кIулшивуртту лаласун. Буссар группарду, вайнналгу дахIаву дуссар, кIибачIайссар пикрирду, дуллалимур, хьхьичIун ларсун, ххал дигьайссар.

— Цими шинаву бюхъайссар миннуха зун?
– ЛичIишиву дакъас­сар, хъунаманащагу, чIиви­манащагу зун бюхъайссар. Мюрщиминнан бигьассар, миннал дакIру чаннассар, хияллу, гьавас ххиссар, миннал дурмур ляличIину чIалангу дикIайссар. Так зунсса гъирагу, даврих щяикIансса ссавургу аьркинссар.

— Му даврия инсаннан харж ягу хайр буссарив?
– ЦIана жула ихтилат дакIнин ххирасса, агьаммур даврия махъ дуллалимунияр (хобби). Хайргу бакъа бакъассар. Миннуха зузисса инсантурал, роликру, рекламартту дуллай, цIусса идеяртту ялун личин буллай, маэшатгу байссар. Студия тIивтIуну, миннуха зузисса чIявусса буссар.

— ЦIана ина ссаха зий ура, дуссарив цIусса мультфильм?
– На цIана «Басират-Бакъухъ» тIисса мультфильраха зий ура, ванил чIярусса сериярду дуссар, шяравусса вирищарния ва виричувнаясса личIи-личIисса хавардаясса мультфильри ва. Дур «АьнакIи-Рабият» тIиссагу цамурду. Ттул буссар сайт личIи-личIисса видеортту, рекламартту, мультфильмру дусса. ДакIниву дуллансса давурттал сияхI хъуннар, иширайну щаллу дуллан аьркинни.

Барчаллагь, Абакар, мин­нуха зунсса гъирагу, шавкьгу чIири къаличIаннав вил дакIниву!