Барча зул ЦIусса шин!

ХIурмат бусса лакрал жямат, барча зул ЦIусса шин! Аьдатравун багьсса куццуй гьашинугу зу барча бан махъ буллай буру бусравсса, сий дусса миллатрал вакилтурахьхьун.


[dropcap]А[/dropcap]ьвдурашид МахIаммадов, Дагъусттаннал виваллил ишир­ттал министр, полициялул гене­рал-лейтенант:

— Ларгсса шинал ттунмагу, ттула ичIуваминнангу дакIний личIансса ишну хьунни ттула душ, мусил медальданий школагу къуртал бувну, цал архIал шанма хьхьичIунсса ВУЗ-вун буххаву. Му кьамул бувунни Москавуллал университетрал юристурал факультетрайн, МГИМО-лувун ва Лавайсса даражалул экономикалул школалийн. Душнил Москавуллал университет язи бувгьунни. Наварив хъамитайпалул юристнал пиша язи бугьаврия щалава рязисса инсан акъара. Ва дур захIматсса, хъуннасса чIун зеххайсса даву. Ужагърал, кулпатрал къайгъурдацIун хъамитайпалийн гуж багьанссар тIун икIара.
Жул кулпатран тIааьн бизан сса иш цамургу хьунни. Ттул арс уссар Маркаровлул цIанийсса футболданул школалийн занай. Ва шинал щалагу Аьрасатнал чемпионатрай ттул арс турнирданул яла хьхьичIунма ттуплий уккун ккалли унни. Му спортраву итххявхсса ушиврий на рязину ура.
ЦIусса шин Дагъусттаннал халкьуннацIун даркьусса хьуннав тIий ура. КьатIув увксса гьарцагу инсан цIуллуну, сагъну цала-цала ужагърайн зана хьуннав. Ттул хъунмасса хIурмат буссар хаснува миллатирттал кказитрай зузисса зул чулийнмай. Зул бюхъу-бажаргу, каширдугу ххишала хьуннав. ЧIа тIий ура давриву тIайлабацIу ва тIайлашиву.


[dropcap]М[/dropcap]услим Даххаев, Ростовуллал областьрал ГУФСИН-лул хъунама:

— 2017 шинал ттул оьрмулувугу, давривугу дакIний личIансса ишру чIявусса хьунни.
Дагъусттаннал УФСИН-лул управлениялий каялувшиву дуллалисса чIумал, дурну къуртал дарду 1000 инсаннансса кIану бусса 1-мур силистталул изоляторданул цIусса къат­ри (СИЗО-1). ЦIана микку дузал дурну дуссар европанал тIалавшиннардайсса шартIру. Укунсса изоляторду хIакьину Аьрасатнаву чIявусса бакъа­ссар. Шамхаллайсса ва Тюбелийсса тIайла ацIан аврил колониярттал (ИК) къатри дакьин дурну, цIу дуккан дарду. Ми­ккугу дуснакьлувтуран къулай­сса шартIру дузал дарду.
Нава рязисса, ххарисса даву хьунни жула зузалтрал ялапаршиндарал шартIру ххуй дан бюхъаву. ЧIявуссаннал лавсъссар субсидияртту, сертификат­ру.
Август зуруя шихунай на каялувшиву дуллай ура Ростовуллал областьрал ГУФСИН-лий. Ва къуллугъ тапшур бунни ттуйн Ростовуллал областьрай­сса захIматсса тагьар хIисавравун ларсун, тикку низам ххишала даву мурадрай. ЦIана на каялувшиву дуллалисса подразделение Аьрасатнаву яла хъуними ххюра подразделениярттавухсса цар. Ва къуллугърай ттун ххишаласса захIматгу бишин багьлай бур.
Ялагу, дакIний личIансса ххарисса ишру ттула кулпатравугу хьунни. Цинявппа гъан-маччамигу, дусталгу лагма лаган бувну, лахъа-хъунну кIицI лагарду ттула ниттил 80 шинал юбилей, арснан щар дуцав, душ щар булав. Учин бучIир, ларгсса шин даркьусса дия ттунна куну.
ДакIнихтуну барча бан ччива чIярусса шиннардий архIал зий бивкIсса зузалт, ветерантал, миннал кулпатру, ттула нину, уссур­вал, ссурвал, гъан-маччами, дустал, цинявппагу дагъусттанлувтал. ЦIусса шин гьарнал кулпатравун бургъил нур хьуну духханнав, ххаришивуртту-хъиншивуртту чIяру даннав.


[dropcap]Ю[/dropcap]суп МахIаммадов, Лакрал райондалул бакIчи:

— Жуятура яла нанисса шин, билаятрайсса экономикалул тагьар захIматсса душиврух къабурувгун, Лакрал райондалун даркьусса хьунни.
Райондалул депутатътурал, шяраваллал бакIчитурал ва жяматирттал гьурттушиндарайну чулийн бу­ккан бан бювхъунни мадарасса мурадру.
Хьхьувайсса чани бувцу­ссар Гъумучиял бярнил лагма ва Гъумуча Хан-Муртазааьлил гьайкалданучIату Гъумучиял чулинмай 1 километралул манзилданий. Къабувцуну ливчIсса кIанттайн ЦIусса шинал буцин­тIиссар.
Бакьин бувссар ГьунчIу­кьатI­рал ламу, ЯтIул ламу, шяраваллавунсса ххуллурду. Биялну гьартагу бувну, асфальт бакьлай буссар ЯтIул ламуя Кьукнив бияннинсса ххуллийх. Цаппарасса кIанттурдай чан бувссар щинал буруккинтту. Экологиялул шинан хасну мурхьру бугьарду Хан-Муртазааьлил гьайкалдануцIух, ВацIилу зунттуцIух.
Райондалул агьалинан хъуннасса тирхханнусса ишну хьу­ссар Гъумук подстанциялий цIусса, Да­гъусттаннай ттинин чувчIав ба­къасса гужрал (6300 кв.) трансформатор бишаву. Вания тинмай райондалий агьалинан ттукI биял хъанантIиссар.
Ца цамургу хъуннасса ххаришиврущал бухлай буру ЦIусса шинавун – Гъумучиял Магьирлугърал къатта, капитальнайну бакьингу барду, чIал къавхьуну ва тIитIлатIисса шадлугъ хьунтIиссар. Хъунмасса барчаллагь респуб­ликалул культуралул министр Зарема Буттаевайн, ва ишираву бувсса кабакьаврихлу.
ЦIусса шин Лакрал райондалун, лакрал миллатран ва щалагу республикалул агьалинан даркьусса, барачатсса хьуннав!
ЗахIматсса шартIирдах къабурувгун, шяраваллаву минагу дурурччуну, буттал улча ябуллалиминнан, хъу-лухччинуха зузиминнан тIайлабацIу чIа тIий ура.


[dropcap]С[/dropcap]яид Сулайманов, Ккуллал райондалул бакIчи:

— 2017-ку шин тIабиаьт дуру­ччаврин хас дурсса шин душиву баян бувну бивкIукун, райондалул сайки циняр шяраваллаву, хаснува райцентрданий Ваччав, дурссар субботникру. ДакIний личIансса ва хъуннасса агьамшиву дусса иш хьунни Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 72 шин шаврин хасну дяъвилий гьуртту хьусса чиваркIуннал суратирттащал, «БивкIу ба­къасса полк» кьюкьлуй буккаву. Полк лавгссия, ЧIяйннал шяраваллил шанбачIулийсса СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлул стелалучIату, Ваччиял майданнивсса кIийла Виричу хьусса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан бияннин. Сентябрь зуруй ЧIяйннал шяраву дурссар СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврил байран ва дацIан дурссар ванан гьайкал.
ЧIярусса шинну хьуссия Ккуллал шяраваллил чулийнмай нанисса ххуллийсса ламу багьну. Ва ламу буллай байбивхьуссар. Умуд бур ялун нанисса шинал къуртал буван хьунссар тIисса. Дакьин дуван бювхъунни райондалул азарханалул хирургиялул къатри. Жагьилтурал центрданий цимилгу хьунни жагьилтурал масъаларттан хас дурсса батIавуртту.
ДакIнихтуну на барча тIий ура райондалул жяматрахь, лак­рал жяматрахь, зунттаву яхъанахъими хьуннав, шагьрурдайми хьуннав, ЦIусса шин. Яраппий, зул дакIниймур бартлаганнав.


[dropcap]Х[/dropcap]Iажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи:

ЧIявусса къайгъурдугу, буруккинттугу бусса район дур жул район. Яла агьаммур масъала бур бизан баврицIун, райондалун цIа дизаврицIун бавхIусса. ЦIусса миналий газрал, чаннал масъалартту щаллуну дузал хьуну бакъар, амма вай масъалар­тту программалийн лавсун бу­ссар. Гьашину цIусса миналий 2 оьрчIал сад тIитIарду, ца 90 оьрчIансса, ца 140 оьрчIансса кIанттурду бусса. ЗахIматну бу­ссия щинал масъала, кIилчинмур линия дурну махъ иш бигьа хьунни.
Чапаевкаллал шяраву тIи­тIарду жяматрал агьамсса батIа­вуртту ва мажлисру бансса къатри.
ДакIний личIансса хьунни ЦIуссалакрал райондалул делегациялул Туркнавунсса аьрххи. Аьрххилул мурад бия та билаятращалсса экономикалул ва культуралул арарду цIакь даву.
Март зуруй ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал шяраву «Агро-Ас» ООО-лул теплицарду тIитIарду. Рязину ура, жагьилсса ишбажаранчитурал аьрщи ласлай, теплицарду буллалаврия. ЦIуминалий, ЦIуссачIурттащиял шяраву, лахъсса даражалий хьуссар «Лакку кIанттул Кубок-2017» цIанилусса ттуплий бу­ккаврил турнир.
Апрель зурул 15-нний, чIявусса бусравсса хъамалгу бувкIун, ЦIуссачIурттащиял школалий лахъа-хъунну тIи­тIарду Дагъусттаннал цалчин­сса летчик-парашютист Бавер ЖахIпаровал аьпа абад буллалисса гьайкал.
Ялагу, щала билаятрал агьулданущал архIал жул райондалулгу лахъа-хъунну кIицI ларгссар Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 72 шин шаву. Гьар кIанай кунна, жучIагу хьуссар «БивкIу ба­къасса полкрал» акция.
ДакIний личIан­сса хьуссар «Дусшивруллу жува бувгьусса» тIисса аслийсса культуралул республикалул фестиваль.
Нава рязисса иш хьунни ТIюхчардал шяраву цIусса мизит бан гьану бизаву.
Вай цимурцаннуцIун, жул район чялишну гьуртту шай­ссар республикалий дуллали­сса цинярдагу мероприятияр­ттавух. Ялагу, Дагъусттаннал Конституциялул кьинилуцIун дархIуну ттун дуллунни «ДР-лул цIаний хьун дурсса лайкьшивурттахлу» тIисса орден. Ва наградалулгу ттуярасса тIалавшинна ва жаваб­лувшинна ххишала дуллалишиву бувчIлай бур.
ЦIусса шин жула райондалул жяматран даркьусса, барачатсса хьуннав тIий ура. Жура дуллалимуницIун Занналгу ка бакьиннав.


[dropcap]Ш[/dropcap]арип Шарипов, «Югагрохолдинг» ООО-лул хъунама, экономикалул элмурдал доктор, профессор, Аьрасатнал АПК-лул ХIурматлувсса зузала:

Шинал лажиндарай инсаннал оьрмулуву цикссагу ишру шай, личIи-личIисса асардацIун бавхIусса. Ттуннарив шин дакIний личIанссар душнин кIинничалт бувсса хъунна­сса ххаришиврийну. Цал архIал кIива чIивитIу дунияллийн бу­ккаврийну жул ичIура гьарзат даххана хьунни: оьрмулул тарг, багьу-бизу, ужагърайсса низам.
Рязину ура ларгсса шинал ттула захIматрал бутIа бивхьусса щалагу республикалул АПК-лул агьамсса проект бакIуйн дуккан дан бюхъаврий.
Зузи бувссар «Югагрохолдинг» ООО-лул ттизаманнул ца яла хъунмамур теплицардал комплекс.
Шин авадансса дия ттула пишалуцIун бавхIусса иширттал чулухагу. Гьуртту хьура Да­гъусттаннай ва Аьрасатнаву хьусса шяраваллил хозяйствалун хас дурсса личIи-личIисса мероприятиярттай. Шяраваллил хозяйствалул аралувусса ттула опыт кIибачIлай, цаппара проектру иширайну щаллу дан, жула агросектор хьхьичIунмай бан кумаг буллай уссияв.
Ттунна дакъасса, республикалул агьалинангу шин дакIний лирчIхьунссар тIий ура республикалул БакIчи ва личIи-личIисса къуллугъирттал хъуними баххана баврийну, вай дахханашивурттацIун бавхIуну агьалинал хьул-умудру ххишала шаврийну.
ЦIусса шинал цинявннан чIа тIий ура дакьаву. Гьарица къатлувун бухханнав барачат, гьарица тIюва чаннал ва гъилишиврул дуцIиннав. Шяраваллил хозяйствалуха зузиминнан даркьу­сса, бакIлахъиялул авадансса шин хьуннав.


[dropcap]Р[/dropcap]ита МахIаммадова, Да­гъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул хъунмур эксперт:

— Вана ца шин ттигу жуятура ларгунни. Шиная шинайн хъиннува бувчIлан бикIай оьрмулул кьадру-кьимат. БувчIлан бикIай жува ва дунияллий чIумуйсса бушиву. Ччан бикIай инсаннан шайсса хъинбалартту буван. Мюхтажнан хъинбала-хъиншивуртту дан бюхълай ухьурча – му бакъарив инсаннал талихI.
Рязину бура, лаглагисса шинал къащи хьунсса ишру бивкIхьурчагу, ялувсса Заннал ми бухIансса, лялиян бансса ссавур дуллуну тIий. Цал-цал байча щаву хъинну лахъну гьаз шавринсса сававнугу лякъайссар.
Шинал ахирданий Аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиву дуру­ччаврил министерствалул чулуха ттун дуллунни ХIурматрал грамота.
Уттигъанну жу кIицI лагарду буттал юбилей – 85 шин. ХIайп, дакъар хIакьину жущал аьзизсса нину. Мунияту чан-кьансса пашманшивугу дия.
Ххарину бура, цала-цала оьр­мулул ххуллурдугу бувгьуну, зугу зий, дугу-дуклай хIарачат буллалисса ттула оьрчIая. Ялув­сса Заннайн щукру тIий бикIара, ттухьхьунна вайннал чIарав бацIансса каши дуллуну дуну тIий. Гьарца инсаннан на чIа учивияв гъилисса тIюва, бавкьусса кулпат, нитти-буттал хIурмат бусса оьрчIру.
Къалещаннав зул тIювай чани, яргсса, тIааьнсса иширттал дакIру ххари дуллай личIаннав.


[dropcap]Р[/dropcap]азита Муршидова, Аьрасатнал президентначIасса граждан общество хьхьичIуннай даврил ва инсаннал ихтиярду дуру­ччаврил комиссиялул член:

2017 шинал ттул оьрмулуву, давриву дакIний личIансса ишру чансса къавхьунни. Гьуртту хьура личIи-личIисса мюнпатсса мероприятияр­ттай, хъунмурчIин Москавливсса дагъусттанлувтурацIун дархIусса. ЧIярусса мероприятияртту ттула сипталийссагу хьунни. ВаницIун бавхIуну, на инсантурал итталун багьунна, ттуяту чIявусса гъалгъа тIун бивкIунни. Нара дуллалимур кьиматрай, бусраврай дуний, ттул дакIнивугу ххаришиву дур. Шинал ахирданий Москавлив­сса Вакилханалий жяматрал давурттаха хьхьичIунну зий бивкIмунин хIисав бувну, ттун дуллунни «Честь и достоинство» тIисса медаль. Ва награда дуллунни ттун Москавливсса ва республикалия бувкIсса дагъусттанлувтурал чIарав бацIлай, ка-кумаг буллай хъуннасса даву дурну тIий.
Ххарисса иш хьунни ттула хъунмур душ Зугьра Москавуллал университетравун, дизайнертал шайсса факультетрайн, буххаву, чIивимур душнийн Камилайн «Алиса в стране чудес» тIисса кинораву роль дугьан оьвчаву. ЦIана ванин дахьра 13 шин дур. Амма уттинин чIярусса концертирттай гьуртту хьунни. ХIасил, чIивисса «чаннацIуку» хьуну бур.
ЦIусса шин барча тIий, цинявппагу ттула ватанлувтуран чIа тIий бура цIуллу-цIакьшиву, тIайлабацIуртту.


[dropcap]Ж[/dropcap]анна Абуева, Дагъусттаннал технический университет­рал чил билаятрал мазурдил кафедралул хъунмур, профе­ссор:

Цуксса жунма къаччайнугу, жула оьрмулуву ххари-хъинмуницIун пашманмургу архIал най бур. Шин дакIний лирчIунни ххариссагу, пашманссагу иширттайну. Итабакьин бювхъунни ттула шеърирдал кIива жуж. Амма хьунни нава къумалаган бувсса ишругу. Дунияллия лавгунни ххаллил­сса лаккучу, хъунасса аьлимчу МухIаммад Дандамаев. Аьпалул хьунни чIярусса шиннардий жущалва хIала-гьурттуну бивкIсса, хIурмат бусса Мариян Илиясова. Аьпа баннав цил. Ялун нанисса шинал укунсса хавардал жува пашман къабаннав. ЦIусса шин гьарица инсаннал оьрмулувун ххаришивурттащал духханнав.


[dropcap]К[/dropcap]ьурбан Кьурбан­махIам­мадов, Системный технологиярттал институтрал ректор:

Ларгсса шинал ттунмагу, жул кулпатрангу дакIний личIансса иш хьунни Москавлив ялапар хъанахъисса арснан арс аву. Шин дакIний лирчIунни мукунна рес­публикалий хьусса дахханашивурттайну. МиннуцIун бавхIуну, жяматрал ххуй-хъин­мунийнсса хьул-умудругу ххишала хьунни.
ТIааьнсса асарду ливчIунни цавагу лях гьан къабивтун ххал бувсса Лакрал театрданул спектакльлая. ДакI ххари хъанай дия жула театр ххуйсса даражалий бушиврий, аьртистурал пишакаршиврий.
Ялун нанимур шин цинявннан ххарисса, тIайлабацIусса хьуннав, цинявннахьхьун цIул­­лушиву дулуннав тIий ура. Ва ялагу, хъинну ччива цIусса шинал ттунма ххирасса «Илчи» кказит, хьхьичIва кунма, 24 лажиндарай буклай. Ччива цинявппагу лакрал жула ниттил мазрай буклакисса кказит чичлай, каши дунал ка-кумаг буллай. Ххуйну хьунссия, жула лак­рал щархъая ххишалану чичларча, ялун нанисса никирангу цала буттал щархъал тарихрая, хьхьичIунсса инсантурая кIулну бикIаншиврул.


[dropcap]Х[/dropcap]Iусман ХIусманов, ДР-лул лайкь хьусса хIакин, Дагъус­ттаннал педуниверситетрал преподаватель, Дунияллул халкьуннал дянивсса Авиценнал академиялул академик:

— 2017 шин ттуцIунна дар­кьусса хьунни. Ттунма чIалачIиссаксса, жула респуб­ликалунгу шин оьккисса да­къая. ХьхьичIми шиннардих бурувгун, Дагъусттаннай паракьатшиву хьунни. Терроризмалул ва экстремизмалул ишру чIаланну чан хьунни. КьатIув увкма сагъ-саламатну кIура аеншиврийнсса вихшала цIакь хьунни инсантураву. ХIакьину жущава, вас-ццахлийсса тагьарданува бувккун, паракьатсса оьр­му бутлан бюхъаву му жула виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлул хIарачатрал, бюхъу-бажарданул ишри. ЦIуллу аннав цув.
ТIааьнсса ишру хьунни, ттула даврицIун бавхIунугу. Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил министерствалул ва Аьрасатнал элмулул ва методикалул советрал цачIусса батIаврий на увчIунна Аьрасатнал Элмулул ва методикалул советрал хIурматлувсса членну. Шинал лажиндарай рирщусса элмийсса давуртту хIисавравун ларсун, ивтунна Кьиблалул Аьрасатнал Элмулул ва методикалул советрал председательнал хъиривчуну.
КIулшивуртту дулаврил аралуву яла чIярусса элмийсса ах­ттаршиннарду дурсса ацIа аьрасатлувнал сияхIравун ттул цIагу дагьунни.
ДакIнихтуну барча тIий ура цинявппагу лакрахь ЦIусса шин. Жула оьрмулуву яла аьркинмур – дакьаву чIа тIий ура цинявннан.

ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал