Барча уллай буру

Вай гьантрай оьрмулул 60 шин бартлаглай дур жул ххирасса дус, 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Ибрагьимов Ибрагьин Рамазаннул арснан.

Увну ур Ибрагьин Къарабудахккантуллал райондалий Ккурттаннал шяраву. 1974 шинал МахIачкъалалив 9-мур ГПТУ-гу къуртал бувну, зун ивкIун ур къатри дайсса организациялий бригадирну. Ибрагьин ур кару мусилсса, магьир­сса усттар. ЧIярусса шиннардий строительствалул давурттай зий ванал ккаккан бувссар цала пишакаршиврул бюхттул­сса даража.
ДакIнихтуну барча тIий буру Ибрагьиннухь оьрмулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу, талихI-тирххандарайсса ла­хъисса оьрму.
Арсналгу, душнилгу, миннал оьрчIалгу ххари уллай личIаннав ина.

Аьралуннаву цачIу къуллугъ буллай бивкIсса вил дустал Оьмар, Исмяил, Сабир,  Аьбдул

 

 

Ххирасса лак, зунттал билаятрал агьалий!

ДакIнихтуну барча дуллай ура ялун нанисса 2018 шин! Ва цIусса шинащал архIал зул ужагъирттайн духханнав ххаришивуртту, буллугъшиву. Зу­хьхьунгу, зул

 


буцириннахьхьунгу цIуллушиву дулуннав, гьарманал дакIнийцири хияллу бартлаганнав, дуван дакIнийцири давур­ттив бартдигьинсса цIуллушивугу, кашигу дулуннав. ЦIусса шинал байран ххарину хьунагудакьин­сса, ххарину тIайлагу дуккансса кьудрат дулуннав, тIайлабацIусса, барачатсса, ичIувацириннал, гъан-маччанал ва лагма-ялттуминнал ххари буллалисса, даркьусса шин хьуннав!
Жамалуттин ЦIимпаев, Дагъусттаннайсса ФКУ «ГБ МСЭ»-рал 4-мур составрал хъунама, ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил отличник