Барча буллай буру

Ххирасса ПатIимат!
[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай там хьунни вин 50 шин. Му дур данмур-дитанмур, ххуймур-оьккимур, бучIимур-къабучIимур лав­хьхьусса чIун. Ми шиннардий ина бивтунни хъунмасса къамудан нахIу-нацIусса, къамудан бигьасса ххуллу. Хьунни вия усттарсса корреспондент, цIа дурксса чичу ва шаэр.

[dropcap]К[/dropcap]каккан бунни ина цукунсса дикIан аьркинссарив буттал кIанттухсса, буттал шяраваллихсса ччаву, хъуниминнахсса бургаву, мюрщиминнахасса аякьа, инсантурахасса хIурмат. Хъуна уллай бура вила янил чанину хьусса, ляличIину итххявхсса арс. Буллай бура аьркиннан маслихIат, кумаг, чIарав бацIан аьркиннал чIарав бацIлай бура, захIматри-бигьари къаукуну инсаннан хайр бан махъал хъанай бакъара. Духьунссар виву хъинну инсаншиву дусса нитти-буттал лишаннугу.

[dropcap]В[/dropcap]ища бювхъунни нитти-буттал аькьлугу, ас-намусгу ябан, гьарта-гьарза бан, махъ наниминнайнгу биян бан. Ина гьазгу дуллай, хьхьичIуннайгу дуллай бура Хъун ЦIувкIуллал буттал буттахъая нанисса бюх­ттулсса цIа. Туну, ина жун ххира къавхьуну бикIайссарив? Ина бура Хъун ЦIувкIуллал «чур­ххайсса» чарслувасса ттиркьюкьал ца. Вил хьхьичIуннайсса дан-дитанмунил ххуй-ххуйсса пикрирдугу бур. ДакIний бумур щаллу бансса цIуллушиву ви­хьхьун дулуннав! Жун ина оьрмул-оьрмулухун чан къабаннав! Арсная тирхханну кка­кканнав!
Барча дуллай вил юбилей, чIа тIий буру ялунсса шиннугу авадансса, яргсса, ххуйсса, агьалинан, дунияллун бусрав­ хьунсса!

Ина дакIнихтуну ххирасса Хъун ЦIувкIул