Барча буллай буру

Дагъусттаннал БакIчинал указрайн бувну, жулва бусрав­сса лаккудуш, гьунар ххисса педагог, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель, Аьрасатнал Федерациялул хIурмат лавайсса зузала, Къарабуттал душ Къараева Гуржигьаннун (Галинан) дулун ккаккан дурунни «Дагъусттан Республикалул хьхьичIсса лайкьшивур­ттахлу» тIисса кьимат лавай­сса орден.
ДакIнийхтуну барча ду­ллай буру му хъуннасса награда! ЧIа тIий буру Гуржигьаннун цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-хъиншивуртту!
Дустал, уртакьтал


Интнил байрандалул кьини, май зурул 1-нний, оьрмулул 80 шин бартларгунни КIундиннал шяравасса Шагьимарданнул душ СалихIат Хъунбуттаеван.

Щурагь шяраваллил хозяйствалул техникумгу бувккуну, СалихIат зий бивкIун бур КIундиннал колхозрал правлениялий. Ца-кIира шинава щар хьуну бур, Армавирдай лавайсса даражалул аьрали училищагу къуртал бувну увкIсса цила ссурахъин. Буттал шяравалугу, гъан-маччамигу кьабивтун, гьан багьну бур Приморский крайрайсса Спасск-Дальний тIисса шагьрулийн. Зий бивкIун бур луттирду баххайсса ттучандалул хъунмурну. Гъурбатрай бигьану къабивкIнугу, СалихIатлун бувчIлай бивкIун бур адаминал аьралуннал летчик-испытательнал къуллугърал агьамшиву, цинма, мунал чIаравгу бавцIуну, тIюва дуручлан аьркиншиву. СалихIатлул адамина тих сий дуну ивкIун ур, чIирисса чIумуй къуллугърал гьаз хьуну, полкрал штурманну ивтун ур. 1974 шинал, адамина пенсиялийн увккун махъ, вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив. Шийгу, пенсиялийн букканнин, СалихIат луттирду баххай ттучандалий зий бивкIун бур.
СалихIат бур дакI хъинсса, инсаншиврул бутIа буллусса, гъанчунай ччаву дусса хъамитайпа. Арснал щар аьпалул хьуну махъ, арснал оьрчIру цила аякьалийн лавсун, хIакьинусса кьинигу миннал къайгъурдай бур.
Цинявппагу гъан-маччанан дазу-зума дакъа ххирасса Са­лихIатлухь барча тIий буру оьр­мулул юбилей. ЦIуллушиву дулуннав, цинявппагу дакIнийсса мурад­ру бартлаганнав, оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари буллай личIаннав.
Цинявппагу ина ххирами