Барча буллай буру

Апрель зурул 12-нний оьрмулул 70 шин бартлаглай дур ГьунчIукьатIатусса Рамазанов Гьаруннул ва Халункачардул арснан МахIаммадлун.

Жу, вил хIурмат бусса дустал, дакIнийхтуну барча уллай буру ина ниттил увсса кьинилул шадлугъращал.
ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, оьрмулул ххуллий тIайлабацIу. Ина вила ичIуссаннащал оьрмулул уччиннин итаннав, оьрчIал оьрчIал ххари уллай.
Вил хIурмат бусса дустал
Абакар, Наби, Рамазан, АхIмад, Роман.


Апрель зурул 5-нний оьр­мулул 60 шин хъанай дур ГьунчIукьатIрал Мудунов ХIа­жинал ва Гьидаятлул арснан Шамиллун.

Ххирасса Шамил, жу, вил ниттиуссурвал, ниттилссурвал, уссурссу, ссурахъал, циняв­ппагу вил гъанчу, дакIнийхтуну ина барча уллай, чIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI, дуллалимуниву тIайлабацIу. Утти­ния тихуннайгу вил оьрмулуву чIярусса ххарисса байранну хьуннав. Аллагьнал ина ду­ллалимуницIун кабакьиннав. Ина оьрмулул уччиннин итаннав.

Амин Аьбдуллаев


Вай чаннасса гъилисса интнил гьантрай бувну бур яхI-къирият дусса хъамитайпа ва ххаллилсса нину, ЦIуссаккуллал шяравасса Даххахъал Аминат.

Аьмал-хIал бавкьусса, инсаншиврул бутIа ххинугу буллусса Аминат ххирасса бур гъан-маччанангу, чIахху-чIарахнангу. Цила оьрчIан тIурча, ва бишин-битан кIану бакъар.
Ххирасса Аминат! Бувсса кьини барча тIий, чIа тIий буру вин цIуллу-цIакьшиву, ххаришивуртту, хъиншивуртту, дунияллул цинявппагу неъматру.
Цинявппагу ина ххирами


Апрель зурул 10-нний оьр­мулул 80 шин бартлаглай дур Ккуллал шяраватусса Султаннул душ Кьаландарова Ба­хъин.
Душманная ватан дуручлай жан дуллусса буттал лажин къаккарккун, чIарах уссу-ссу бакъа хъунма хьурчагу, Ба­хъил щала оьрму бувтссар, Заннал буллусса кьисматрайнгу щукрулий, колхозраву зий, захIмат буллай, шяраваллил агьулданун бусравну.
ДакIнихтуну барча буллай буру жунма ххирасса Бахъи-ниттирссу. Ина вила буцириннал ххари буллай личIаннав мудангу.
Ина ххирасса Ирада,
Эльмира, Гулизар

Махъсса шиннардий Бахъи шагьрулий ялапар хъанай бур. Амма ванил дакIгу пикрирдугу буттал аьрщарая ябуцлай бакъар.

Хьурдай

Хьурдай цал ттигу биян
Ххира буттал шяравун,
Зунчала бувк БартбакIуй
Цал ттигу тамаша бан.

ВикьюнтIав къатта ччива,
Аьйшал бярав оьл ччива,
ЦIунил щаращуяту
Щин хIачIлай нава ччива.

Занти-БакIуй бавцIуну,
Хьурдай ца балай учин,
Шяравуцири хъаннил
Цал ттигу нава ххал бан.