Ина мудангу халкьуннал Виричуну личIантIиссара

Апрель зурул 10-нний Дагъусттаннал УФСИН-лул хъунама, виваллил службалул генерал-майор МахIаммадлул арс Муслим Даххаев ниттил увну оьрмулул 55 шин бартлаглай дур. Амма, ванал бивтсса ххуллулгу, бартбивгьусса мурадиртталгу хIисав-сан дуллалийни, вай шинну лапра чанну чIалай дур.

Увну ур Муслим Даххаев 1962 шинал ЦIуссалакрал райондалий ЦIуссаккуллал шяраву. 1983 шинал цала оьрму виваллил иширттал органнацIун бавхIуну, райотделданул милицанал зузалая, Дагъусттаннал виваллил иширттал министр­нал хъиривчунал къуллугърайн ияннин, цинявппа шачIантту лавхъун бур Муслим Даххаевлул. Цумур бухьурчагу къуллугърай ванал ккаккан бувну бур цува лавайсса даражалул пишакар ва бюхъу-бажар ххисса каялувчи ушиву.
1991 шинал, Дагъусттаннал аьрщарайн террористурал кьюкьри дурхсса чIумал, Муслим Даххаев ЦIуссалакрал РОВД-лул хъунаману ивкIссар. Жунма кIулссар тай дяъвилул иширттаву ванал кка­ккан дурсса къучагъшиву. Цала оьр­мулун хъуннасса нигьачIаву дусса тагьарданий ванал ххассал бувссар къачагътурал ххяппуща кьуния­хъайсса Липецкаллал ОМОН-далул аьралитал. Тай кьинирдай ккаккан дурсса чувшиврухлу ванан дуллу­ссар «Къучагъшиврул орден». Жяматрал тIурча, ва Халкьуннал виричунан ккалли увссар.
2005 шинал Муслим МахIам­мадовичлуйн тапшур бувссар ца яла захIматмур ва жаваблувмур къуллугъ — ва ивтссар Дагъусттаннал ФСИН-лул Управлениялул хъунаману. Муния шихунай, сайки 12 шинал лажиндарай, ва къуллугъ бачин бувну, Муслим Даххаевлул цала биялдарайсса идарарттай цикссагу ххуй-ххуйсса дахханашивуртту хьун дурссар. Ванал даврин лавай­сса кьимат бивщуну бур дуснакьрал идарартту ххал бан бувкIсса личIи-личIисса комиссиярттал.
Лайкь хьуну ур Аьрасатнал Виваллил иширттал министерствалул, Юстициялул министерствалул, Аьрасатнал ФСИН-лул чулухасса личIи-личIисса наградарттан.
ХIурмат бусса Муслим Ма­хIаммадович! «Илчи» кказитрал коллективрал, щалагу лакрал жяматрал цIания барча дуллай буру вил оьрмулул ххаллилсса юбилей. ЦIуллушиву дулуннав, чаннасса, ххарисса кьинирду чIяру даннав вил оьрмулул ххуллий!
Андриана Аьбдуллаева